Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » 2009

2009

Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
Zarządzenie Nr 36/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 4 września 2009 r.
 
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu na 2009 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1                  
    
W uchwale Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 17.522.076,45  zł. zastępuje się kwotą 17.536.436,45  zł. z tego:

- dochody bieżące kwotę 17.220.076,45 zł. zastępuje się kwotą 17.234.436,45 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.579.945,00 zł. zastępuje się kwotą 2.542.729,00 zł.
 
3. W załączniku Nr 3 „ I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.” do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany,  zmniejszając planowane dochody i wydatki o kwotę 37.216,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) dochody:
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 zmniejsza się kwotę   3.391,00 zł.   pl. po zm.    8.209,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010                                33.825,00 zł.                    35.275,00 zł.
 
b) wydatki
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 zmniejsza się o kwotę      3.391,00 zł.   pl. po zm.     8.209,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                                      33.825,00 zł.                      35.275,00 zł.
 
4. W § 1 ust. 3 pkt. 2 do uchwały budżetowej, dotacje celowe  na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 217.089,00 zł. zastępuje się kwotą 268.665,00 zł.
  
5. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 18.953.374,04  zł. zastępuje się kwotą 18.967.734,04 zł. 
 
6. W § 2 ust. 2 pkt.  1 wydatki  bieżące kwotę 14.981.955,04 zł. zastępuje się  kwotą 14.996.315,04 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  kwotę 8.276.733,43 zł. zastępuje się kwotą 8.251.736,69 zł.
 
8. W § 2 ust. 2 pkt. 3 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.579.945,00 zł. zastępuje się  kwotą 2.542.729,00 zł.
 
9. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 14.360,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:   
      
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 852 rozdz. 85213 § 2030  kwotę   3.391,00 zł.
      
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę  38.719,00 zł. pl. po zm.  87.319,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030                     100,00 zł.                  45.100,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030                  9.366,00 zł.                  53.132,00 zł.
 
c) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010  o kwotę    3.391,00 zł. pl. po zm.   8.209,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010                 33.825,00 zł.                 35.275,00 zł.      
         
10. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając  wydatki budżetu o kwotę  14.360,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 4260        kwotę     3.000,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60011 § 4430                       5.000,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę          3.000,00 zł.  pl. po zm.                 44.400,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4430                        3.000,00 zł.                                    3.500,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300                        1.275,15 zł.                                  85.275,15 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750                        5.500,00 zł.                                  17.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                        1.000,00 zł.                                  39.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                           244,00 zł.                                    3.594,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                        1.000,00 zł.                                  51.498,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4440                        3.793,85 zł.                                183.593,85 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440                        2.380,89 zł.                                  12.880,89 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4440                        4.706,36 zł.                                  17.706,36 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4240                        3.600,00 zł.                                    6.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4260                        1.500,00 zł.                                  21.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4440                      14.115,64 zł.                                  72.115,64 zł. 
dz. 801 rozdz. 80110 § 4750                        1.500,00 zł.                                    5.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4300                        2.110,91 zł.                                122.110,91 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                        2.350,00 zł.                                    6.950,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                        4.994,00 zł.                                166.862,90 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                        9.366,00 zł.                                  65.732,00 zł.
         
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4440  o kwotę         1.275,15 zł. pl. po zm.                   23.724,85 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4700                        2.000,00 zł.                                   10.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4740                        3.500,00 zł.                                                 0 zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                      14.000,00 zł.                                   68.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                        3.793,85 zł.                              3.199.336,15 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                           800,00 zł.                                 136.613,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                           500,00 zł.                                   31.830,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                           344,00 zł.                                     9.356,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                           200,00 zł.                                     6.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740                           400,00 zł.                                     3.360,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                        1.772,67 zł.                                 183.727,33 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110                           608,22 zł.                                   32.891,78 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010                        4.706,36 zł.                                 309.293,64 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4010                      14.115,64 zł.                              1.265.884,36 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4140                        1.500,00 zł.                                     1.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4350                        2.900,00 zł.                                        100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4410                        1.800,00 zł.                                     3.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4740                           400,00 zł.                                        600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4440                        2.110,91 zł.                                        889,09 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                           350,00 zł.                                   11.650,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                        2.000,00 zł.                                   20.962,00 zł.   
 
 

§ 2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

                                                                                     Wójt Gminy Turek
                                                                                      /-/ Jan Owczarek
     
 
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 36/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 4 września 2009 r.

       Zarządzeniem Nr 36/09  Wójta Gminy Turek  z dnia 4 września 2009 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok , zwiększając dochody i wydatki budżetu o kwotę 14.360,00 zł.
 
Plan dochodów po zmianach wynosi 17.536.436,45 zł., natomiast plan wydatków wynosi 18.967.734,04zł.
Zmiany w planie dochodów i wydatków jest spowodowane otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu i zmniejszeniu dotacji celowych  na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych na realizację  własnych zadań bieżących gmin, w tym:
- na wypłatę  dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – zwiększenie o kwotę 100,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –    zwiększenie w kwocie 9.366,00 zł.
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa- zwiększenie w kwocie 4.894,00 zł.
- na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej w województwie – (przeniesienie planowanych  środków z zadań zleconych do zadań własnych) – świadczeni społeczne kwota 33.825,00 zł. , składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 3.391,00 zł.

Ponadto w Zarządzeniu dokonano zmian pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w:
- Szkoła Podstawowa w Chlebowie – przeniesiono planowane wydatki w rozdz. 80101 pomiędzy paragrafami zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- Szkoła Podstawowa w Żukach – przeniesiono planowane wydatki w rozdz. 80146 pomiędzy paragrafami zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- Szkoła Podstawowa w Kaczkach Śr. – przeniesiono planowane wydatki w rozdz. 80101  i rozdz. 80146 pomiędzy paragrafami zgodnie ze złożonym  wnioskiem.
- Gimnazjum w Słodkowie – przeniesiono planowane wydatki w rozdz. 80110 pomiędzy paragrafami zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- rozliczono planowane odpisy na z.f.ś.s. we  jednostkach budżetowych i przeniesiono planowane wydatki z wynagrodzeń na odpisy na z.f.ś.s.
- Urząd Gminy Turek - przeniesiono planowane wydatki w rozdz. 75023  pomiędzy paragrafami po przeanalizowaniu bieżących potrzeb.

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 14.000,00 zł. i przeznaczono na:
- zakup energii w bieżącym utrzymaniu infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 3.000,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego  przy drodze krajowej w kwocie 5.000,00 zł.
- zakup usług w bieżącym utrzymaniu mienia komunalnego w kwocie 3.000,00 zł.
- pozostałe opłaty i składki w bieżącym utrzymaniu mienia komunalnego w kwocie  3.000,00 zł.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Rezler
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (18/09/2009 09:46:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (18/09/2009 09:47:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (18/09/2009 09:47:34)
Lista wiadomości