Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » 2009

2009

Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
Zarządzenie Nr 16/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r., Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1                  
 
W uchwale  Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu na 2009 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia  23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 16.841.746,00  zł. zastępuje się kwotą 16.847.372,00  zł.  z tego:
- dochody bieżące kwotę  16.659.746,00 zł. zastępuje się kwotą  16.665.372,00 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.450.840,00 zł. zastępuje się kwotą  2.456.466,00. zł.
 
3. W załączniku Nr 3 „ I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w  2009 r.” do uchwały budżetowej, wprowadza  się zmiany,  zwiększając  planowane dochody i wydatki o kwotę 5.626,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) dochody:
dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 wprowadza się kwotę   5.626,00 zł. 
    
b) wydatki:  
dz. 751 rozdz. 75113 § 4110 wprowadza się kwotę      388,10 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4120 wprowadza się kwotę        62,96 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4170 wprowadza się kwotę   3.070,00 zł. 
dz. 751 rozdz. 75113 § 4210 wprowadza się kwotę   1.104,94 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4410 wprowadza się kwotę   1.000,00 zł.    
    
4. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 16.397.310,00 zł. zastępuje się kwotą 16.402.936,00 zł. 
 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 14.313.590,00 zł. zastępuje się  kwotą 14.319.216,00 zł.
 
6. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 8.214.479,57 zł. zastępuje się kwotą 8.218.000,63 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 3 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.450.840,00 zł. zastępuje się  kwotą  2.456.466,00 zł.
 
8 . W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając  dochody budżetu o kwotę 5.626,00 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 kwota 5.626,00 zł.
         
9. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę  5.626,00 zł.  w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75113 § 4110 wprowadza się kwotę      388,10 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4120 wprowadza się kwotę        62,96 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4170 wprowadza się kwotę   3.070,00 zł. 
dz. 751 rozdz. 75113 § 4210 wprowadza się kwotę   1.104,94 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4410 wprowadza się kwotę   1.000,00 zł.    
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                       2.200,00 zł.  pl. po zm.                    3.600,00 zł.
         
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 4700  o kwotę         2.200,00 zł. pl. po zm.                   24.162,00 zł. 
 
 
§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
                                                                                          Wójt Gminy Turek
                                                                                           /-/ Jan Owczarek
                                                                                    
                                                                                

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 16/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 21 kwietnia 2009 r.

       Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek  z dnia 21 kwietnia 2009 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok , zwiększając dochody i wydatki budżetu o kwotę 5.626,00 zł.. Plan dochodów po zmianach wynosi  16.847.371,00 zł., natomiast plan wydatków wynosi 16.402.936,00 zł.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków jest spowodowane otrzymaniem zawiadomienia  z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie o przyznaniu dotacji  celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Ponadto w Zarządzeniu dokonano zmian pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału – dokształcenie i doskonalenie nauczycieli,  zwiększając planowane środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.200,00 zł. a zmniejszając planowane środki na  szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,  w tej samej wysokości. Zmianę dokonano w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w m. Kaczki Średnie  i zakupem kserokopiarki do realizacji celów szkoleniowych i dydaktycznych.
 
 
 
 
                                                                                          Wójt Gminy Turek
                                                                                           /-/ Jan Owczarek
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Henryka Bąkowska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (05/05/2009 13:21:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (05/05/2009 13:21:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (05/05/2009 13:21:51)
Lista wiadomości