Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » 2009

2009

Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
Zarządzenie Nr 21/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 2 czerwca 2009 r.
                                                                 
                      
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
 
         Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego Zastępca, na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1                  
    
W uchwale Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r.  roku w sprawie  budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 17.436.120,45  zł. zastępuje się kwotą 17.443.635,45  zł. z tego:
- dochody bieżące kwotę  17.134.120,45 zł. zastępuje się kwotą  17.141.635,45 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.572.430,00 zł. zastępuje się kwotą 2.579.945,00 zł.
 
3. W załączniku Nr 3 „ I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.” do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany, zwiększając planowane dochody i wydatki o kwotę  7.515,00 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) dochody:
dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 zwiększa się kwotę 7.515,00 zł.   pl. po zm.    13.141,00 zł.
    
b) wydatki:  
dz. 751 rozdz. 75113 § 3030 wprowadza się kwotę      7.515,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4410 zmniejsza się o kwotę        300,00 zł.   pl. po zm.      700,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4210 zwiększa się o kwotę         300,00 zł.    pl. po zm.   1.404,94 zł.
  
4. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 18.752.763,04  zł. zastępuje się kwotą 18.760.278,04 zł.
 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 14.831.344,04 zł. zastępuje się kwotą 14.838.859,04 zł.
 
6. W § 2 ust. 2 pkt. 3 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.572.430,00 zł. zastępuje się kwotą 2.579.945,00 zł.
 
7. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając  dochody budżetu o kwotę 7.515,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:     
    
a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 o kwotę  7.515,00 zł. pl. po zm.    13.141,00 zł.
         

8. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając  wydatki budżetu o kwotę  7.515,00 zł.  w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75113 § 3030 wprowadza się kwotę 7.515,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750 o kwotę          6.000,00 zł.  pl. po zm.                 12.000,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4210                          300,00 zł.                                     1.404,94 zł.         
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                       2.600,00 zł.                                   50.498,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                       1.200,00 zł.                                   12.000,00 zł.
         
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210  o kwotę         6.000,00 zł. pl. po zm.                   69.000,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4410                          300,00 zł.                                         700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                        2.600,00 zł.                                 137.413,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                        1.200,00 zł.                                   22.962,00 zł. 
 
 

§ 2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                       Z up. Wójta
                                                                               /-/ Tomasz Józefowicz             
                                                                                     Zastępca Wójta
    
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 02 czerwca 2009 r.
 
       Zarządzeniem Nr 21/09  Wójta Gminy Turek  z dnia 02 czerwca 2009 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok, zwiększając dochody i wydatki budżetu o kwotę 7.515,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.443.635,45 zł., natomiast plan wydatków wynosi 18.760.278,04 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków jest spowodowane otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, (diety dla komisji) w kwocie 7.515,00 zł.

Ponadto w Zarządzeniu dokonano zmian pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w:
- Gimnazjum w Słodkowie – przeniesiono planowane wydatki w rozdz. 80146 w kwocie 1.200,00 zł. z § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na § 4410 – podróże służbowe krajowe, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

- Szkoła podstawowa w Chlebowie – przeniesiono planowane wydatki w rozdz. 80101 w kwocie   2.600,00 zł. z  § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na § 4300 – zakup usług pozostałych, zgodnie ze złożonym  wnioskiem.

- Urząd Gminy Turek:
• przeniesiono planowane wydatki w rozdz. 75113 w kwocie 300,00 zł. z §  4410 – podróże służbowe krajowe na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
• przeniesiono planowane wydatki w rozdz. 7502 w kwocie 6.000,00 zł. z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Rezler
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (16/06/2009 13:57:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (16/06/2009 13:57:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (16/06/2009 13:57:52)
Lista wiadomości