Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » 2009

2009

Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Turek z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
Zarządzenie Nr 49/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 5 listopada 2009 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie  art. 188 ust.1  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale  Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia  23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia  28 maja 2009 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/09 Wójta Gminy Turek z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/183/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.

 wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 17.393.869,45  zł. zastępuje się kwotą  17.486.493,45 zł.  z tego:
- dochody bieżące kwotę  17.013.869,45 zł. zastępuje się kwotą  17.106.493,45 zł.

2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.283.233,00 zł. zastępuje się kwotą 2.322.494,00 zł.
 
3. W załączniku Nr 3 „ I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w  2009 r. ” do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany, zwiększając planowane dochody i wydatki o kwotę 39.261,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) dochody:
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się o  kwotę  41.533,00 zł.   pl. po zm.       157.497,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010  zmniejsza się o kwotę  2.272,00 zł.    pl. po zm.          5.105,00 zł.
    
b) wydatki:  
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 zwiększa się o kwotę 41.533,00 zł.   pl. po zm.  155.223,44 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 zmniejsza się o kwotę 2.272,00 zł.   pl. po zm.      5.105,00 zł.
 
4. W § 1 ust. 3 pkt. 2 do uchwały budżetowej, dotacje celowe na realizację  własnych zadań bieżących gmin kwotę 254.126,00 zł. zastępuje się kwotą 307.880,00 zł.

5. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 18.952.767,04 zł. zastępuje się kwotą 19.045.391,04 zł. 
 
6. W § 2 ust. 2 pkt.  1 wydatki  bieżące kwotę 14.763.748,04 zł. zastępuje się  kwotą 14.856.372,04 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  kwotę 8.033.904,69 zł. zastępuje się kwotą 7.992.441,69 zł.
 
8. W § 2 ust. 3 pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.283.233,00 zł. zastępuje się  kwotą  2.322.494,00 zł.
 
9. W załączniku Nr 1 „dochody” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany,  zwiększając dochody budżetu o kwotę 92.624,00 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         
          
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 801 rozdz. 80195 § 2030  kwotę  396,00 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę  41.533,00 zł.  pl. po zm.                    157.497,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030               10.106,00 zł.                                        97.425,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030               26.869,00 zł.                                        80.001,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030               16.383,00 zł.                                        66.151,00 zł.
 
c) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę    2.272,00 zł.  pl. po zm.                         5.105,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 2030                    391,00 zł.                                           3.000,00 zł.
         
10. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza  się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 92.624,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę         41.533,00 zł.  pl. po zm.               155.223,44 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4270                        1.500,00 zł.                                     2.500,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4260                        2.000,00 zł.                                   22.600,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4430                        1.500,00 zł.                                     7.500,00 zł.  
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                      37.980,00 zł.                                 177.311,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240                           300,00 zł.                                   24.740,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                        7.120,00 zł.                                   46.220,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4750                           150,00 zł.                                     4.850,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4240                           100,00 zł.                                     2.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                        3.160,00 zł.                                     9.660,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                        1.500,00 zł.                                     8.450,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4210                           396,00 zł.                                     5.996,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                      10.106,00 zł.                                 186.968,90 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                      26.869,00 zł.                                   92.601,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                      16.383,00 zł.                                   44.121,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4260                           600,00 zł.                                     3.600,00 zł.
         
b) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4700  o kwotę         1.500,00 zł.  pl. po zm.                    8.500,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 3030                        2.000,00 zł.                                   10.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4300                        1.500,00 zł.                                   10.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                      38.300,00 zł.                              3.061.036,15 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                           800,00 zł.                                   33.230,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                           300,00 zł.                                     3.294,00 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                        2.500,00 zł.                                   50.998,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                        1.000,00 zł.                                     2.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                           700,00 zł.                                     8.656,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                           200,00 zł.                                     6.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                           900,00 zł.                                     7.750,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740                           850,00 zł.                                     2.510,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4740                           100,00 zł.                                        400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4280                           300,00 zł.                                            0,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300                        1.200,00 zł.                                     1.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4370                           160,00 zł.                                        840,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4410                           500,00 zł.                                            0,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4430                        1.000,00 zł.                                            0,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                        1.450,00 zł.                                   10.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                             50,00 zł.                                   20.912,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                        2.663,00 zł.                                    8.105,00  zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4170                           500,00 zł.                                     3.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210                           100,00 zł.                                     3.900,00 zł.
 

§ 2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                   Wójt Gminy Turek
                                                                                   /-/  Jan Owczarek
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 49/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 5 listopada 2009 r.

       Zarządzeniem Nr 49/09  Wójta Gminy Turek z dnia 5 listopada 2009 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok, zwiększając dochody i wydatki budżetu o kwotę 92.624,00zł..
Plan dochodów po zmianach wynosi 17.486.493,45 zł., natomiast plan wydatków wynosi 19.045.391,04 zł.
W zakresie dochodów wprowadzono:
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 41.533,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja na zadania własne w kwocie 16.383,00 zł. z przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- dotacja na zadania własne w kwocie 396,00 zł. przeznaczone na finansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego,
- dotacja na zadania własne w kwocie 26.868,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- dotacja na zadania własne w kwocie 10.106,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
- zmniejszenie dotacji na zadania własne w kwocie 391,00 zł. i zadania zlecone w kwocie 2.272,00 zł. przeznaczonych na  składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej.
 
Po przeanalizowaniu bieżących potrzeb w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych, przeniesiono planowane wydatki pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

Przeniesiono środki z płac w SP w Cisewie na zakup opału w szkołach podstawowych w kwocie  38.300,00 zł.  (środki znaczone) zgodnie z poniższym zestawieniem:
- Cisew kwota 9.600,00 zł.
- Żuki  kwota 9.600,00 zł.
- Turkowice  kwota 2.000,00 zł.
- Chlebów kwota 2.100,00 zł.
- Kaczki Średnie  kwota 9.000,00 zł.
- Słodków kwota 6.000,00 zł.

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Rezler
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (18/11/2009 10:19:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (18/11/2009 15:02:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (18/11/2009 15:02:21)
Lista wiadomości