Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » 2009

2009

Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
Zarządzenie Nr 52/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 2 grudnia 2009 r.

                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu  na 2009 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1                  
    

W uchwale Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 46/09 Wójta Gminy Turek z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/183/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 49/09 Wójta Gminy Turek z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
 
 wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 17.486.493,45 zł. zastępuje się kwotą  17.522.431,45 zł.  z tego:

- dochody bieżące kwotę 17.106.493,45 zł. zastępuje się kwotą 17.142.431,45 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.322.494,00 zł. zastępuje się kwotą 2.358.433,00 zł.
 
3. W załączniku Nr 3 „ I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.” do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany, zwiększając planowane dochody i wydatki o kwotę 35.939,00 zł.  w następujących  podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) dochody:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 zwiększa się o  kwotę  34.739,00 zł.   pl. po zm.    2.084.975,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 wprowadza się kwotę    1.200,00 zł.
    
b) wydatki:  
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 zwiększa się o kwotę    34.739,00 zł.   pl. po zm.    2.006.015,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 3030 wprowadza się kwotę      1.200,00 zł.
 
4. W § 1 ust. 3 pkt. 2 do uchwały budżetowej, dotacje celowe  na realizację  własnych zadań bieżących gmin kwotę 307.489,00 zł. zastępuje się kwotą 307.488,00 zł.
 
5.  W § 2 ust.  1  wydatki budżetu gminy kwotę 19.045.391,04 zł. zastępuje się kwotą 19.081.329,04 zł
 
6. W § 2 ust. 2 pkt.  1 wydatki  bieżące kwotę 14.856.372,04 zł. zastępuje się  kwotą 14.892.310,04 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  kwotę 7.992.441,69 zł. zastępuje się kwotą 7.991.061,69 zł.
 
8. W § 2 ust. 3 pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.322.494,00 zł. zastępuje się  kwotą  2.358.433,00 zł.
 
9. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany,  zwiększając dochody budżetu o kwotę 35.938,00 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         
          
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010  kwotę  1.200,00 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę  34.739,00 zł.  pl. po zm.                 2.084.975,00 zł.
 
c) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę          1,00 zł.  pl. po zm.                        80.000,00 zł.
         
10. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza  się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 35.938,00 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4430   kwota       700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4700                   550,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4280                     30,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4750                2.800,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4700                1.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4560                1.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 3030                1.200,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę          4.000,00 zł.  pl. po zm.                 59.400,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300                      17.000,00 zł.                                 102.275,15 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750                        7.000,00 zł.                                   24.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                        8.177,00 zł.                                   54.397,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                        4.553,00 zł.                                   55.551,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020                           600,00 zł.                                   20.906,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                        5.897,00 zł.                                 189.624,33 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110                        1.481,00 zł.                                   34.372,78 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120                             91,00 zł.                                     5.496,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4240                           200,00 zł.                                     2.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300                        1.450,00 zł.                                     3.250,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4260                        3.000,00 zł.                                   24.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4750                           500,00 zł.                                     5.500,00 zł
dz. 801 rozdz. 80113 § 4430                        1.500,00 zł.                                     6.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                        5.036,00 zł.                                   13.486,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                      34.739,00 zł.                              2.006.015,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4210                        5.050,00 zł.                                     6.550,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 4210                      39.000,00 zł.                                   42.000,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 4430                        2.000,00 zł.                                   18.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4170                           500,00 zł.                                     3.500,00 zł.
         
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210  o kwotę            700,00 zł.  pl. po zm.                    5.721,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210                      24.000,00 zł.                                   45.000,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                        8.000,00 zł.                                   47.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020                           300,00 zł.                                 288.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                        7.497,00 zł.                              3.053.539,15 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110                        1.181,00 zł.                                 565.581,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120                             91,00 zł.                                   91.158,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170                           580,00 zł.                                   23.340,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                        2.486,00 zł.                                 174.825,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240                        1.200,00 zł.                                   23.540,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                           541,00 zł.                                   32.739,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                           414,00 zł.                                     2.880,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                           999,00 zł.                                     1.301,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                           660,00 zł.                                     7.996,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                           500,00 zł.                                     5.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                           554,00 zł.                                     7.196,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740                           245,00 zł.                                     2.265,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4750                           131,00 zł.                                     4.719,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4740                           200,00 zł.                                        200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                        1.126,00 zł.                                     8.534,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4270                           200,00 zł.                                        450,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4370                           124,00 zł.                                        716,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4140                           500,00 zł.                                        500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210                        3.000,00 zł.                                   37.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4270                        1.500,00 zł.                                     6.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                        1.791,00 zł.                                     8.409,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                        6.045,00 zł.                                   14.867,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300                        1.000,00 zł.                                 129.869,59 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 2910                        1.000,00 zł.                                   14.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4410                        2.300,00 zł.                                        700,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4700                           700,00 zł.                                     1.800,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4750                        2.050,00 zł.                                     3.450,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                      39.001,00 zł.                                   53.600,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4270                        2.000,00 zł.                                     3.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4300                           500,00 zł.                                     7.000,00 zł.
 

§ 2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
                                                                                              Wójt Gminy Turek
                                                                                               /-/ Jan Owczarek
 
 
 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 52/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 2 grudnia 2009 r.
 

       Zarządzeniem Nr 52/09 Wójta Gminy Turek z dnia 5 grudnia 2009 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok, zwiększając dochody i wydatki budżetu o kwotę 35.938,00zł..
Plan dochodów po zmianach wynosi 17.522.431,45 zł., natomiast plan wydatków wynosi 19.081.329,04zł.
 
W zakresie dochodów wprowadzono:
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 34.739,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 
   rodzinnych,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.200,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę przyznanego przez Sąd wynagrodzenia dla opiekuna  prawnego za sprawowanie  opieki.

Zmniejszono dotację na zadania własne w kwocie 1,00 zł. w dożywianiu.
 
Po przeanalizowaniu bieżących potrzeb w Urzędzie Gminy i  jednostkach budżetowych, przeniesiono planowane wydatki  pomiędzy paragrafami  w ramach rozdziału.
Rozdysponowano rezerwę ogólną na bieżące wydatki  w kwocie 8.000,00 zł. z przeznaczeniem:
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 w kwocie 4.000,00 zł. zakup energii w ZSP w Słodkowie,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 w kwocie 4.000,00 zł. bieżące utrzymanie mienia komunalnego.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Turek
                                                                                               /-/ Jan Owczarek

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Rezler
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (08/01/2010 11:51:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (08/01/2010 11:51:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (08/01/2010 11:51:44)
Lista wiadomości