Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXVIII/173/16 RADY GMINY TUREK z dnia 19 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/173/16
Rady Gminy Turek
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1870) Rada Gmniny Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turek obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XVI/90/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Beata Pieśkiewicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (20/12/2016 13:35:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (02/01/2017 11:23:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (02/01/2017 11:23:57)
Lista wiadomości