Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXXIV/206/17 RADY GMINY TUREK z dnia 8 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/206/17
Rady Gminy Turek

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 226, 227-228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/173/16 Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027 zmienionej:

  • Uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXX/183/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

wprowadza się następujące zmiany:

  • Załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
  • Załącznik Nr 2 do uchwały obejmujący: wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Beata Pieśkiewicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (15/05/2017 11:38:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (15/05/2017 11:39:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (27/06/2017 08:57:18)
Lista wiadomości