Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXXV/220/17 RADY GMINY TUREK z dnia 19 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/220/17
Rady Gminy Turek

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227-228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/173/16 Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027 zmienionej uchwałą:

  • Rady Gminy Turek Nr XXX/183/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027,
  • Rady Gminy Turek Nr XXIV/206/17 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027,

wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do uchwały obejmujący: wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Beata Pieśkiewicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (27/06/2017 08:56:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (27/06/2017 08:58:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (27/06/2017 08:58:58)
Lista wiadomości