Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku » Klauzula RODO

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Turku (62-700) przy ul. Ogrodowej 4 informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

1.    Dane kontaktowe Administratora: mail: gops@gmina.turek.pl

2.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

iod.gopsturek@gmina.turek.pl

3.    Państwa dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu w celu niezbędnym do realizacji zadań  i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia       27 kwietnia 2016r.

4.    Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy GOPS w Turku, zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.

5.    Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, c,e,f  i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6.    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w ośrodku  jest obligatoryjne i niezbędne w celu realizacji zadań.

7.    Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.    Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :

·       ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

·       ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

·       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

·       ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;

·       ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

·       ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;

·       ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem;

·       ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3;

·       ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

·       ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

·       ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

9.    Informujemy, iż mają Państwo prawo do:   

·       dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

·       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w innych celach, wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie;

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

·       uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:                                                                  

Ø występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

Ø celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

Ø stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

Ø ewentualnym źródle pozyskania danych;

Ø udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

Ø planowanego okresu przechowywania danych.

10. Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji , w tym profilowaniu.