Wyszukiwarka:


Od dnia 1 października 2008r. GOPS realizuje ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859).

Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, których egzekucja jest bezskuteczna, reguluje ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 859). Określa ona warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego, zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń, oraz reguluje działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest to kwota wypłacona osobie uprawnionej przez organ właściwy wierzyciela (tj. przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej) na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli jego egzekucja jest bezskuteczna.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą być to również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 725zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł na dziecko.


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

• osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna,
• osobie uprawnionej:
- do ukończenia 18 roku życia, albo do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli:

• osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie), albo osoba uprawniona przebywa w pieczy zastępczej;
• osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

Podstawowe dokumenty wymagane do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016:
• oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za 2014 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2014 roku ukończył 18 rok życia), bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań członków rodziny o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach za 2014 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2014 roku ukończył 18 rok życia, w przypadku małżeństw oddzielne zaświadczenia oraz oświadczenia)
• oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2014 roku w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej (druk dołączony do wniosku),
• zaświadczenie bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
• oświadczenie o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku 2014,
• kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
• odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, bądź w innych uzasadnionych przypadkach,
• zaświadczenie ze szkoły gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, lub szkoły wyższej w przypadku gdy się uczy do ukończenia przez nią 25 roku życia o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym/akademickim 2014/2015, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, lub szkoły wyższej w przypadku gdy się uczy do ukończenia przez nią 25 roku życia o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym/akademickim 2015/2016,
• oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o wysokości pobieranego stypendium za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
• kopie prawomocnych tytułów wykonawczych zasądzających alimenty, orzekających rozwód lub separację, opatrzone pieczęcią daty wpływu do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne,
• kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej (oryginał do wglądu),
• oryginał zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz o udzieleniu urlopu wychowawczego (druk do pobrania przy pobieraniu wniosku), bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o okresie zatrudnienia oraz o udzieleniu urlopu wychowawczego,
• kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy na terenie gminy Turek (oryginał do wglądu) lub potwierdzenie zamieszkania w gminie Turek w przypadku braku stałego meldunku na terenie gminy Turek,
• aktualne zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 roku, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 roku,
• zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy bądź oświadczenie za 2014 rok o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone hektarach przeliczeniowych (umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę lub umowę zawartą w formie aktu notarialnego),
• kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu),
• kopia decyzji przyznającej rentę rodzinną w przypadku jej pobierania (oryginał do wglądu),
• oświadczenie o formie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (np. numer konta bankowego),
• inne dodatkowe dokumenty związane z indywidualną sytuacją osoby uprawnionej i członków jej rodziny.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu:
• umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna,
• wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
• dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
• dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
• oświadczenie o dochodzie uzyskanym w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej (druk do pobrania przy pobieraniu wniosku),
• kopia decyzji z Urzędu Pracy przyznającej prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (oryginał do wglądu),
• kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu),
• dokument potwierdzający uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu:
• kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu),
• dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2014 rok),
• kopia decyzji potwierdzająca datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),
• zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego,
dokument potwierdzający utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Termin i sposób załatwienia:
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 1228, z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2011 Nr 298 poz. 1770);
• Ustawa z dn. 25 marca 2011 o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 106 poz 622).


UWAGA !!!
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy (2015/2016) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015 roku
DO POBRANIA: