Wyszukiwarka:


Od 1 maja 2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przejął zadania z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i przysługujących do nich dodatków zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114).

Świadczenia rodzinne to:
• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy;
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Ponadto od dnia 1 września 2005 roku GOPS rozpoczął realizację ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).


DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY I JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWEDNIO:

1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka a w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny odpis aktu urodzenia dziecka;
3) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny w roku 2014, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia/oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny zawierające informacje o:
- wysokości dochodu
- wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
- wysokości należnego podatku
b) oświadczenie o deklarowanych dochodach w 2014 r., jeżeli osoby rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
c) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, uzyskanych w 2014 r. tj:
• oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (min. alimenty, stypendia, deputat węglowy i Inne określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych)
(w przypadku uzyskania w 2014 r. alimentów niższych niż zasądzone w wyroku sądowym należy dołączyć zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 r.);
• nakaz płatniczy/zaświadczenie organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2014 r. (w hektarach przeliczeniowych), jeżeli osoba posiada gospodarstwo rolne;
• umowę dzierżawy, w przypadku oddania całości lub części gospodarstwa rolnego w dzierżawę;
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny (celem odliczenia ich od dochodu rodziny);
• zaświadczenie/oświadczenie o wysokości opłaty ponoszonej za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w 2014 roku wraz z dowodem wniesionej opłaty (celem odliczenia opłaty od dochodu rodziny);
• dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość dochodu utraconego
• dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj 2013 roku
• dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2014 roku
4) Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2014 roku
4. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, w tym:
a) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
b) zaświadczenie ze szkoły/oświadczenie rodzica w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
c) zaświadczenie ze szkoły wyższej/oświadczenie w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
d) postanowienie lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
e) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
f) akty zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się
g) kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
h) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,\.

W PRZYPADKU GDY OKOLICZNOŚCI SPRAWY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA INNYM DOKUMENTEM NIŻ WYMIENIONE WYŻEJ, PODMIOT REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIE MOŻE DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO DOKUMENTU.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO


W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NALEŻY DODATKOWO PRZEDŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowa zapomogo z tytułu urodzenia się dziecka:
- Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

- zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawiania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
- zaświadczenie organu emerytalno - rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego
- imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w poprzednim akapicie
- inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
- odpis aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
- odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców,

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
- bez dodatkowych dokumentów

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dziecka do ukończenia 16 roku życia
- orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku dziecka powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
- zaświadczenie ze szkoły/oświadczenie rodzica w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia
- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej/oświadczenie rodzica (do 10 września w przypadku ubiegania się o świadczenia na cały okres zasiłkowy!)

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- „na dojazdy" : zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej/oświadczenie rodzica
2) „na zamieszkanie"
- zaświadczenie ze szkoły/ oświadczenie rodzica
- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny
- oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
- zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny w roku 2013 (takie jak wymienione wyżej w punkcie 3 i 4 wniosku o zasiłek rodzinny
- dokument potwierdzający fakt rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy.
- jeżeli osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu lub społecznemu - zaświadczenie (KRUS, ZUS, zakładu pracy) o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym lub społecznym
- inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do specjalnego zasiłku dla opiekuna w przypadku gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, Do wniosku należy dołączyć:
1) orzeczenie o niepełnosprawności, albo
2) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
3) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
4) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
5) inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, do wniosku należy dołączyć:
1) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt, że osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne nie jest zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy
3) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.
4) jeżeli osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu lub społecznemu - zaświadczenie (KRUS, ZUS, zakładu pracy) o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym lub społecznym
5) inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia.


SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie. Za dochód osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny
zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy(oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania),
2) dokument stwierdzający tożsamość dziecka lub osoby wymagającej opieki, (np. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny urzędowy dokument stwierdzający wiek dziecka),
3) orzeczenie o niepełnosprawności:
• w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami w punktach: 7 i 8 (konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),
• w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, I grupie inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
4) w celu udokumentowania stopnia pokrewieństwa:
• jeżeli ubiega się rodzic na dziecko lub dziecko na rodzica: akt urodzenia dziecka,
• jeżeli ubiegają się osoby w relacji dziadkowie - wnuki: akty urodzenia dziadka/babci, syna/córki, wnuka/wnuczki,
• jeżeli ubiega się brat lub siostra: akty urodzenia obojga,
5) jeżeli wnioskodawca lub osoba wymagająca opieki jest rozwiedziona - wyrok rozwodowy, separowana - wyrok orzekający separację, wdową lub wdowcem - akt zgonu współmałżonka,
6) udokumentowanie dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodach osiągniętych w 2014 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
- zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r.,
- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych rodziny (m.in. alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego); jeżeli w rodzinie są zasądzone alimenty, należy dostarczyć kopię tytułu wykonawczego; w przypadku, gdy alimenty są egzekwowane przez komornika, należy dostarczyć zaświadczenie tegoż komornika o stanie egzekucji za 2014 r.

Uzyskanie dochodu: w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu (np. podjęcia zatrudnienia, uzyskania emerytury lub renty, itp.) po 2014 r. należy dostarczyć umowę o pracę (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie/dzieło, decyzję ZUS), zaświadczenie pracodawcy o dochodzie za pełny przepracowany miesiąc następujący po miesiącu, w którym rozpoczęto zatrudnienie.

Utrata dochodu: jeżeli ktoś z członków rodziny w 2014 r. osiągnął dochód wskazany w zaświadczeniu Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu, a w tej chwili go już nie uzyskuje należy przedstawić świadectwo pracy lub zaświadczenie o formie i okresie zatrudnienia (umowa zlecenie/ dzieło) oraz PIT 11/8b za 2014 r. z wysokością utraconych dochodów lub np. zaświadczenie ZUS.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Urząd realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.


OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015 - DOKUMENTY O DOCHODACH ZA ROK 2013

OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 - DOKUMENTY O DOCHODACH ZA ROK 2014UWAGA !!!

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2015/2016) będą przyjmowane od dnia 1 września 2015 roku

2. Przypominamy o obowiązku dostarczenia zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych / oświadczenia do 10 września 2015 roku

 

DO POBRANIA:Od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, projektowane świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.


Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie ww. nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o św. rodzicielskie będą przyjmowane przez gminne organy właściwe realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych. Gminny organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne, który będzie realizował to zadanie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej. W praktyce świadczenia rodzinne w gminach realizowane są najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast/gmin lub sporadycznie w innych jednostkach organizacyjnych gmin powołanych do tego celu - informację jaki urząd realizuje świadczenia rodzinne w danej gminie osoba zainteresowana uzyska w urzędzie miasta/gminy).

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego, zostanie opracowany w ramach nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych i również zacznie obowiązywać wraz z wejściem życie ww. nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2016 r. (obecnie trwają prace nad opracowaniem ww. nowelizacji rozporządzenia i wzoru wniosku).


WNIOSKI NA NOWE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU, UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK (POKÓJ NR 5)
OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU