Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw infrastruktury technicznej

stanowisko do spraw infrastruktury technicznej

Stanowisko ds. infrastruktury technicznej tel. (63) 279 40 73

Realizowane zadania:

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie: oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.

2. Aktualizacja i wdrażanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

3. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz z ustawy o odpadach.

4. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, eksploatacją oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.

5. Określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.

6. Rozliczanie i egzekwowanie należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

7. Sporządzanie przypisu należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia w pasie drogowym oraz windykacja należności z tego tytułu.

8. Koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych organizacji ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drogach, oznakowania dróg i ulic oraz utrzymania wiat przystankowych.

9. Zimowe utrzymanie dróg.

10. Przygotowywanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji i remontów w zakresie wodociągów.

11. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

12. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo wodne z wyłączeniem spraw dotyczących melioracji wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą.

13. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

14. Nadzór nad pracami wykonywanymi przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w celu wykonywania zadań realizowanych na stanowisku.

15. Aktualizacja informacji o usuniętym azbeście na terenie gminy.

16. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.

17. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracy.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewelina Orligóra
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (14/04/2008 13:02:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 13:14:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 13:13:29)