Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw mienia komunalnego i ochrony środowiska

stanowisko do spraw mienia komunalnego i ochrony środowiska

Stanowisko ds. mienia komunalnego i ochrony środowiska tel. (63) 279 40 72

Realizowane zadania:

1. Prowadzenie postępowań w sprawach wykorzystania komunalnych gruntów zabudowanych i przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne.

2. Ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich, opłat adiacenckich.

3. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne.

4. Sporządzanie przypisów i odpisów z tytułów najmu i wieczystego użytkowania oraz windykacja należności z tego tytułu.

5. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.

6. Prowadzenie rejestru sprzedaży mieszkań i gruntów.

7. Komunalizacja gruntów.

8. Ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.

9. Prowadzenie wartościowo i ilościowo ewidencji mienia komunalnego.

10. Nadzór w zakresie wykorzystania zasobów gruntowych.

11. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

12. Podziały i rozgraniczenia oraz scalanie nieruchomości.

13. Prowadzenie spraw pracowniczych ogrodów działkowych.

14. Przejmowanie zakładowych budynków.

15. Prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych.

16. Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym.

17. Organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i dzierżawy stanowiących własność gminy.

18. Egzekucja w sprawach lokalowych i wieczystego użytkowania oraz usuwanie skutków samowoli lokalowej.

19. Przyznawanie lokali mieszkalnych, zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych.

20. Naliczanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości.

21. Naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

22. Prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

23. Prowadzenie spraw w zakresie remontów i utrzymania budynków należących do zasobów gminy.

24. Tworzenie i utrzymanie terenów zielonych.

25. Utrzymanie cmentarzy w tym cmentarzy wojskowych.

26. Prowadzenie spraw dotyczących łowiectwa.

27. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony i kształtowania środowiska w tym:

1.1. zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
1.2. ochrony powietrza atmosferycznego i wód.

28. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:

1.3. przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
1.4. wyłączania gruntów z produkcji,
1.5. rolniczego wykorzystania gruntów,
1.6. rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych gruntów, a także użyźniania innych gruntów,

29. Naliczanie opłat za odprowadzanie ścieków.

30. Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią.

31. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prac nakazanych wyrokiem bądź postanowieniem sądu.

32. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.

33. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 12:28:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (15/07/2013 13:08:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (15/07/2013 13:08:42)