Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych

stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych tel. (63) 279 40 64

Realizowane zadania:

1. Obsługa sekretariatu urzędu.

2. Organizowanie spotkań kierownictwa urzędu.

3. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji.

4. Prowadzenie archiwum zakładowego.

5. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników urzędu i kierowników GOPS i Biblioteki Publicznej.

6. Kontrola terminowości przeprowadzenia okresowych ocen pracowników.

7. Ewidencja wyjazdów służbowych (delegacji).

8. Rozliczanie ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

9. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.

10. Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy.

11. Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.

12. Zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu w imieniu pracodawcy.

13. Przyjmowanie wniosków i przygotowywanie umów dotyczących pożyczek mieszkaniowych.

14. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących zatrudnienia.

15. Ewidencja czasu pracy pracowników.

16. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

17. Rozliczanie urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, okolicznościowych, wychowawczych i macierzyńskich.

18. Kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych, przesłuchiwanie świadków.

19. Organizowanie procesu adaptacji nowych pracowników (w tym służba przygotowawcza).

20. Okresowa analiza stanu bhp.

21. Przekazywanie sprawozdań do GUS.

22. Organizowanie badań lekarskich i szczepień.

23. Organizowanie praktyk studenckich.

24. Organizowanie (we współpracy z PUP) pracy dla osób bezrobotnych w formie robót publicznych, prac społecznie użytecznych i interwencyjnych oraz staży.

25. Występowanie o wydane zaświadczeń o niezaleganiu w zapłacie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

26. Przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących przydziału środków czystości, ekwiwalentu za materiały biurowe.

27. Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.
28. Udział w dochodzeniach powypadkowych.

29. Zgłaszanie do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wniosków o rejestrację nowych zbiorów danych osobowych oraz zmiany w już zarejestrowanych.

30. Prowadzenie rejestru upoważnionych osób do dostępu do danych osobowych.

31. Prowadzenie zbioru pełnomocnictw i upoważnień Wójta.

32. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 12:48:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 14:04:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 14:03:44)