Wyszukiwarka:

Wójt Gminy

Karol Mikołajczyk - Wójt Gminy tel. (0 63) 279 40 70

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do
podejmowania tych czynności,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego
pracowników,

6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich
współpracy,

7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności
dotyczącymi podziału zadań,

8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi
inaczej,

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11) upoważnianie swego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu
decyzji administracyjnych w indywidualnych, sprawach z zakresu administracji publicznej,

12) przyjmowanie i analiza oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

13) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 11:56:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (21/02/2012 10:47:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (21/02/2012 10:47:15)