Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl BIP - Gmina Turek 2006 120 <![CDATA[ Wyjaśnienia do treści SIWZ ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7416 Thu, 23 Oct 2014 11:30:13 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/wyjanienia-do-treci-siwz.html <![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7414

Tur


]]>
Thu, 16 Oct 2014 14:10:21 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-zamwieniu-ubezpieczenie-majtku-i-innych-interesw-gminy-turek-wraz-z-jednostkami-organizacyjnymi.html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa placów zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański - etap I ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7412
Turek: Budowa placów zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański - etap I

Numer ogłoszenia: 342480 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail:turek-g@info.wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw
w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje budowę placów zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański - etap I, tj. a) Budowę placu zabaw w miejscowości Kalinowa. Zakres robót obejmował będzie montaż urządzeń zabawowych (huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wagową, bujak - sprężynowiec), ławek parkowych, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej, wykonanie ogrodzenia terenu oraz nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wokół ławek. Powierzchnia placu zabaw na której zamontowane zostaną urządzenia zabawowe zaprojektowano z piasku, jako nawierzchnię amortyzującą ewentualny upadek. b) Budowę placu zabaw w miejscowości Szadów Pański. Zakres robót obejmował będzie montaż urządzeń zabawowych (huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wagową, bujak - sprężynowiec), ławek parkowych, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej, wykonanie ogrodzenia terenu od frontu działki oraz nawierzchni z piasku pod montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: dokumentacje techniczne budowy placów zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz kosztorysy ślepe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia - nie spełnia

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, roboty budowlane, zbliżone jak w przedmiocie zamówienia, za kwotę łącznie co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto 00/100 ).

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia -nie spełnia.]]>
Wed, 15 Oct 2014 15:21:06 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-zamwieniu-budowa-placw-zabaw-w-miejscowociach-kalinowa-i-szadw-paski-etap-i.html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015 ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7409 800x600
Turek: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015

Numer ogłoszenia: 322660 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail:turek-g@info.wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015 polegającej na: - skutecznym usuwaniu śliskości zimowej (oblodzeń) przez posyp

]]>
Tue, 30 Sep 2014 11:58:59 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-zamwieniu-dotyczy-zadania-pn.-zimowe-utrzymanie-drg-gminnych-i-wewntrznych-na-terenie-gminy-turek-w-sezonie-zimowym-20142015.html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy zadania pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Kalinowa. Budowa placu zabaw w miejscowości Szadów Pański. ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7400

Turek: Budowa placu zabaw w miejscowości Kalinowa. Budowa placu zabaw w miejscowości Szadów Pański
Numer ogłoszenia: 310650 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail:turek-g@info.wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w miejscowości Kalinowa. Budowa placu zabaw w miejscowości Szadów Pański.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje budowę placu zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański tj. a) Budowę placu zabaw w miejscowości Kalinowa. Zakres robót obejmował będzie montaż urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wagową, bujak - sprężynowiec), ławki parkowe, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, ogrodzenie terenu oraz utwardzone miejsce wokół ławek. Powierzchnia placu zabaw na której zamontowane zostaną urządzenia zabawowe zaprojektowano z piasku, jako nawierzchnię amortyzującą ewentualny upadek. b) Budowę placu zabaw w miejscowości Szadów Pański. W ramach robót budowlanych zaprojektowano: ogrodzenie terenu od frontu działki, wykonanie nawierzchni z piasku pod montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, montaż urządzeń zabawowych i zagospodarowanie terenu zielenią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: dokumentacje techniczne budowy placów zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz kosztorysy ślepe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia - nie spełnia

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, roboty budowlane, zbliżone jak w przedmiocie zamówienia, za kwotę łącznie co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto 00/100 ),

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia -nie spełnia

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załączniknr 5 do SIWZ). Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Wymagane dokumenty dotyczące montowanych elementów wyposażenia placu zabaw: - karta techniczna produktu, - atest higieniczny PZH ( jeśli jest wymagane - tworzywa sztuczne), - certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.]]>
Thu, 18 Sep 2014 14:22:28 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-zamwieniu-dotyczy-zadania-pn.-budowa-placu-zabaw-w-miejscowoci-kalinowa.-budowa-placu-zabaw-w-miejscowoci-szadw-paski..html
<![CDATA[ Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dotyczy DOWOZÓW DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7337 800x600

Turek: DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Numer ogłoszenia: 234366 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedno zadanie, które obejmuje dowozy dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum, które są prowadzone przez Gminę Turek oraz powrotny przewóz ze szkoły do miejsca zamieszkania. Oznakowanie przystanków leży w gestii Wykonawcy. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na dowozie uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek oraz powrotny przewóz do miejsca zamieszkania uczniów. Przy ustalaniu liczby kilometrów przewozu nie brana będzie pod uwagę odległość siedziby Wykonawcy od Urzędu Gminy Turek. Kilometry w ramach dowozów i odwozów liczone będą od Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. Usługa będąca przedmiotem zamówienia dotyczy dowozu i odwozu po drogach asfaltowych, na odcinku około 6 km w jedną stronę dotyczy dowozu i odwozu po drodze żwirowej. Usługa będąca przedmiotem zamówienia podczas dowozów do szkół ma być wykonywana przez trzy autobusy, z których dwa mają mieć co najmniej 40 miejsc siedzących a jeden co najmniej 46 miejsc siedzących. Natomiast podczas odwozów usługa ma być wykonywana przez trzy autobusy, z których jeden ma mieć co najmniej 46 miejsc siedzących, drugi co najmniej 40 miejsc siedzących, a trzeci co najmniej 29 miejsc siedzących. Trasy autobusów są następujące: A. DOWOZY 1. Autobus nr 1 Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 650 - dowozy do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Grabieniec, Obrzębin, Turek Muchlin, Słodków, Słodków Kolonia, Obrzębin, Grabieniec (za cmentarzem), Słodków, Turek. 2. Autobus nr 2 Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 640 - dowozy do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Imiełków, Albertów, Piętno, Wrząca, Budy Słodkowskie, Albertów, Słodków, Cisew, Paździerowice, Budy Słodkowskie, Słodków, Turek. 3. Autobus nr 3 Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 650 - dowozy do Szkoły Podstawowej w Żukach, Szkoły Podstawowej w Turkowicach i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turkowice, Turek, Słodków, Turek. B. ODWOZY 1. Autobus nr 1 Trasa odwozów: a) odwozy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1200 - 1240) - Turek, Słodków Kolonia, Grabieniec, Obrzębin, Budy Słodkowskie, Albertów, Piętno, Wrząca, Słodków, Turek, b) odwozy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1300 - 1630) - Słodków, Grabieniec, Obrzębin, Muchlin, Słodków Kolonia, Słodków, Turek. 2. Autobus nr 2 Trasa odwozów: a) odwozy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1230-1630) - Cisew, Paździerowice, Budy Słodkowskie, Albertów, Piętno, Wrząca, Imiełków, Turek, 3. Autobus nr 3 a) odwozy z Gimnazjum w Słodkowie i Szkoły Podstawowej w Żukach (ok. 1230-1530) - Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turkowice, Turek, Słodków, Turek. Szczegółowy plan dowozów i odwozów Wykonawca otrzyma najpóźniej dnia 29 sierpnia 2014 r. Trasy dowozów i odwozów mogą ulec zmianom. Średnia dzienna ilość kilometrów będzie wynosić: 1. autobus nr 1 - 150 km, 2. autobus nr 2 - 170 km, 3. autobus nr 3 - 140 km. Ilość kilometrów może ulec niewielkim zmianom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.]]>
Mon, 14 Jul 2014 12:56:38 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-przetargu-nieograniczonym-dotyczy-dowozw-dzieci-i-modziey-do-szk-podstawowych-i-gimnazjum-w-roku-szkolnym-20142015.html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytków. ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7332

 

Turek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytków
Numer ogłoszenia: 228204 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Korytków gm. Turek na długości 330,00 m. Zakres robót obejmował będzie: - usunięcie drzew, pni i krzaków - roboty ziemne w wykopie i nasypie - wykonanie przepustu pod koroną drogi - wykonanie przepustów pod zjazdami - oczyszczenie istniejącego rowu str. lewa oraz rowu przy przepuście poprzecznym - profilowanie i dogęszczenie koryta drogowego - wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej - wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - ułożenie w-wy nawierzchni z betonu asfaltowego - wykonanie nawierzchni żwirowej na poboczach - roboty wykończeniowe - wykonanie oznakowania pionowego Całość robót wykonywana będzie w pasie drogowym drogi gminnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: właściwe branżowo projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót/kosztorysy ofertowe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia - nie spełnia

]]>
Tue, 08 Jul 2014 14:23:50 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-zamwieniu-dotyczy-zadania-pn.-przebudowa-drogi-gminnej-w-miejscowoci-korytkw..html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7331

 

Turek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca
Numer ogłoszenia: 228374 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wrząca gm. Turek na długości 240,00 m. Zakres robót obejmował będzie: - roboty pomiarowe - roboty ziemne - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - wykonanie zjazdów indywidualnych - roboty wykończeniowe Całość robót wykonywana będzie w pasie drogowym drogi gminnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: właściwe branżowo projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót/kosztorysy ofertowe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia - nie spełnia

]]>
Tue, 08 Jul 2014 13:43:26 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-zamwieniu-dotyczy-zadania-pn.-przebudowa-drogi-gminnej-w-miejscowoci-wrzca1.html
<![CDATA[ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7291 Mon, 09 Jun 2014 13:21:02 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia1.html <![CDATA[ Informacja dla Wykonawców ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7290 Mon, 09 Jun 2014 11:35:32 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/informacja-dla-wykonawcw1.html <![CDATA[ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Turek ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7280

Turek: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Turek
Numer ogłoszenia: 191242 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Turek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Turek, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXV/440/12 z dnia 27.08.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012- 2017 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej jak 15 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający udzieli również zamówień uzupełniających w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad zamówienie podstawowe, w tym na dostarczenie większej liczby pojemników/worków niż opisana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz konieczności odbioru większej liczby odpadów niż wynikająca z Planu Gospodarki Odpadami. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych zmieszanych.]]>
Thu, 05 Jun 2014 15:46:45 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-i-niezamieszkaych-na-terenie-gminy-turek.html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy zadania pn.: Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kalinowa ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7261

 

Turek: Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kalinowa, gmina Turek
Numer ogłoszenia: 181874 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kalinowa, gmina Turek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kalinowa, Gmina Turek. W ramach zadania zostaną wykonane: - boisko o wymiarach 24,0 x 52,0 m , (ze strefami ochronnymi 25,0 x 58,0 m) wraz z malowaniem linii, - montaż wyposażenia (bramki - 2 szt., tablica informacyjna), - wykonanie drenażu, - ogrodzenie boiska, - wykonanie piłkochwytów, - doprowadzenie wody do podlewania boiska (jako rozbudowa istniejącego przyłącza wodociągowego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: dokumentacja techniczna budowy boiska do piłki nożnej oraz kosztorys ofertowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia -nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jedną robotę budowlaną, zbliżoną jak w przedmiocie zamówienia, za kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto 00/100),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia -nie spełnia

]]>
Thu, 29 May 2014 13:16:55 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-zamwieniu-dotyczy-zadania-pn.-budowa-boiska-pikarskiego-o-nawierzchni-z-trawy-naturalnej-w-miejscowoci-kalinowa.html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrzębin ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7260

 

Turek: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrzębin


Numer ogłoszenia: 177654 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrzębin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Obrzębin, tj.: - kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-u litych fi 200 SN 8 długości 6064,3 - przykanalików sanitarnych z rur litych PVC-u fi160 - 395,7m+20m rurociąg tłoczny fi 40 - przepompowni przydomowej 1 kpl z podłączeniem do domowej instalacji elektrycznej - komory pomiarowe Kpom z przepływomierzami elektromagnetycznymi FM 300 z podłączeniem do sieci eklektycznej - 2 kpl - demontaż sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej na czas budowy kanału sanitarnego oraz odtworzenie wodociągu - usunięcie kolizji z przyłączami wodociągowymi poprzez wykonanie obejścia rurami PE - odtworzenie nawierzchni drogowych, rowów, instalacji drenażowych oraz innych koniecznych prac dla realizacji zadania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: właściwe branżowo projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia -nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, roboty budowlane, zbliżone jak w przedmiocie zamówienia, za kwotę łącznie co najmniej 1 300 000,00 zł brutto (słownie: milion trzysta tysięcy złotych brutto 00/100 ),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia -nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załączniknr 5 do SIWZ). Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane w zakresie specjalności sanitarnej oraz w zakresie branży elektrycznej, Oświadczenie o wielkości średniorocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada średnioroczne zatrudnienie, w tym personel kierowniczy, w liczbie co najmniej 20 pracowników. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że kwota posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy jest równa lub wyższa od wartości 1 300 000,00 zł brutto (słownie jeden milion trzysta tysięcy złotych brutto 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

]]>
Tue, 27 May 2014 12:18:09 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-zamwieniu-dotyczy-zadania-pn.-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowoci-obrzbin.html
<![CDATA[ Informacja dla Wykonawców, dotyczy "Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wrząca" ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7255  
Do pobrania:  Informacja dla wykonawcówo o zmianie ogłoszenia pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca - *.PDF
]]> Fri, 16 May 2014 12:59:11 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/Informacja-dla-Wykonawcw-dotyczy-Przebudowy-drogi-gminnej-w-miejscowoci-Wrzca.html <![CDATA[ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dotyczy "Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wrząca ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7254  
Do pobrania:  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca - *.PDF
]]> Fri, 16 May 2014 12:52:47 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/Ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia-dotyczy-Przebudowy-drogi-gminnej-w-miejscowoci.html <![CDATA[ Informacja o zmianie ogłoszenia pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytków ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7253  

 Do pobrania:  Informacja dla Wykonawców na temat przetargu pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytków - *.pdf

]]>
Fri, 16 May 2014 12:42:34 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/Informacja-o-zmianie-ogoszenia-pn-Przebudowac-drogi-gminnej-w-miejscowoci-Korytkw.html
<![CDATA[ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dotyczy "Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Korytków ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7252  

Do pobrania:  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytków - *.PDF

]]>
Fri, 16 May 2014 12:36:59 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/1Ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia-dotyczy-Przebudowy-drogi-gminnej-w-miejscowoci-Korytkw.html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7247

Turek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca
Numer ogłoszenia: 159016 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail:turek-g@info.wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wrząca gm. Turek na długości 240,00 m. Zakres robót obejmował będzie: - roboty pomiarowe - roboty ziemne - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - wykonanie zjazdów indywidualnych - roboty wykończeniowe Całość robót wykonywana będzie w pasie drogowym drogi gminnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: właściwe branżowo projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót/kosztorysy ofertowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia - nie spełnia

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, roboty budowlane, zbliżone jak w przedmiocie zamówienia, za kwotę łącznie co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100 )

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia -nie spełnia

]]>
Mon, 12 May 2014 14:53:41 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-zamwieniu-dotyczy-zadania-pn.-przebudowa-drogi-gminnej-w-miejscowoci-wrzca.html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytków ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7246

Turek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytków
Numer ogłoszenia: 158902 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail:turek-g@info.wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Korytków gm. Turek na długości 330,00 m. Zakres robót obejmował będzie: - usunięcie drzew, pni i krzaków - roboty ziemne w wykopie i nasypie - wykonanie przepustu pod koroną drogi - wykonanie przepustów pod zjazdami - oczyszczenie istniejącego rowu str. lewa oraz rowu przy przepuście poprzecznym - profilowanie i dogęszczenie koryta drogowego - wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej - wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - ułożenie w-wy nawierzchni z betonu asfaltowego - wykonanie nawierzchni żwirowej na poboczach - roboty wykończeniowe - wykonanie oznakowania pionowego Całość robót wykonywana będzie w pasie drogowym drogi gminnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: właściwe branżowo projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót/kosztorysy ofertowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia - nie spełnia

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, roboty budowlane, zbliżone jak w przedmiocie zamówienia, za kwotę łącznie co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100 )

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia -nie spełnia

]]>
Mon, 12 May 2014 14:15:33 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-zamwieniu.html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete.html&pid=7241 WÓJT GMINY TUREK OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. 34,10 m2 oznaczonej numerem   geodezyjnym   169/5  o pow.  cz. dz.  58.10 m2, położonej w miejscowości Obrębizna gm. Turek  z przeznaczeniem na usługi lub handel. Cena wywoławcza czynszu miesięczne

]]> Tue, 29 Apr 2014 08:21:05 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/przetargi-wszczete/ogoszenie-o-przetargu-ustny-nieograniczony-na-dzieraw-nieruchomoci.html 1