Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl BIP - Gmina Turek 2006 120 <![CDATA[ E-DOWÓD ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=10031
E- DOWÓD

Zmiany w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną


1. Do czego będzie służył i jak będzie wyglądał e-dowód z warstwą elektroniczną?

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą z zewnątrz podobne do obecnych, wewnątrz będzie znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane do identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu, będzie się odbywało przez włożenie lub przyłożenie dokumentu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

]]>
Mon, 25 Feb 2019 10:01:43 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/duplikat-e-dowd.html
<![CDATA[ Wniosek o zwrot nadpłaty - odpady komunalne ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=9865
Do pobrania:


]]> Tue, 20 Nov 2018 10:10:05 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/wniosek-o-zwrot-nadpaty-odpady-komunalne.html <![CDATA[ Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7061 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 
 
1. PODSTAWA PRAWNA
 • art. 122 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014, poz. 232 ze zm.),
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r., poz. 865),
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013).

]]> Tue, 29 Oct 2013 08:01:26 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika1.html <![CDATA[ USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=9484
Od dnia 26 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku można składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2018”.  Dofinansowanie obejmować będzie 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.  Środki na realizację ww. programu pochodzą z budżetu gmin, powiatu oraz WFOŚiGW.

]]> Thu, 17 May 2018 12:22:02 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/usuwanie-wyrobw-zawierajcych-azbest1.html <![CDATA[ Infrastruktura techniczna - pas drogowy, lokalizacja zjazdu ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=8764
Zezwolenia na:
 • lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
 • lokalizowanie zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Termin załatwienia:

Do 30 dni, jednakże zarządca dróg gminnych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiadająca

Stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Miejsce załatwienia

]]>
Wed, 28 Jun 2017 13:42:01 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/infrastruktura-techniczna-pas-drogowy-lokalizacja-zjazdu.html
<![CDATA[ Deklaracja na podatek od środków transportowych ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=8078 Do pobrania:


Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
- wymagane jest uzyskanie zezwolenia.


PODSTAWA PRAWNA:
]]> Thu, 03 Dec 2015 08:10:13 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/zezwolenia-wydawane-na-podstawie-art.-7-ust.-1-ustawy-z-dnia-13-wrzenia-1996-r.-o-utrzymaniu-czystoci-i-porzdku-w-gminach.html <![CDATA[ ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7640
ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAWY
DOWODU OSOBISTEGO


I. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl - WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufany
]]> Wed, 25 Mar 2015 11:41:51 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/elektroniczne-zaatwienie-sprawy-dowodu-osobistego.html <![CDATA[ Przyznanie dodatku energetycznego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7555

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z póź. zm.)
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2014 r. do dnia 01 maja 2015 r.,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z poźn. zm.)

Opłaty:

Nie pobiera się

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4
Centrum informacji i obsługi ( parter) , tel. 63 279 40 72

Wymagane dokumenty:

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego


Załączniki:


- decyzja o pobieraniu dodatku mieszkaniowego,
- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (orginał do wglądu)
- oświadczenie dotyczące formy realizacji dodatku energetycznego


Termin załatwiania sprawy:

30 dni


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Turek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:

Dodatek energetycznu przyznaje się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy również zależy to od czasokresu obowiązywania obwieszczenia.


]]>
Thu, 22 Jan 2015 09:54:44 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/przyznanie-dodatku-energetycznego.html
<![CDATA[ Nadanie numeru porządkowego nieruchomości ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7528 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości


Podstawa prawna:
art. 47 a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zmianami)

Opłaty:
Brak opłat

Jednostka odpowiadająca:
Stanowisko do spraw działalności gospoadarczej i rolnictwa

Uwagi:

Miejsce złożenia wniosku:
Centrum informacji i obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (parter).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 17,
telefon nr 63 279 40 82
e-mail: ug@gmina.turek.pl


Do pobrania:
]]> Thu, 15 Jan 2015 11:07:05 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/nadanie-numeru-porzdkowego-nieruchomoci.html <![CDATA[ Wniosek dotyczący działalności gospodarczej ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7527

Podstawa prawna:
- ustawa  z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.)
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2010 r., Nr 220 poz. 1447 ze zm.)

Opłaty:
Wolne od opłaty

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku papierowego następuje przesłanie wniosku w formie elektronicznej do CEIDG, pod warunkiem, że wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Jeśli wniosek będzie niepoprawny wnioskodawca zostanie wezwany przez organ gminy - w trybie art. 27 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Jednostka odpowiadająca:
Stanowisko do spraw działalności gospodarczej i rolnictwa

Uwagi:
W razie jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 17,
telefon (63) 279 40 82.


Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
• Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.


Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/

]]>
Thu, 15 Jan 2015 10:55:08 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/wniosek-dotyczcy-dziaalnoci-gospodarczej.html
<![CDATA[ Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=4283

Udostępnianie informacji o środowisku
i jego ochroniePODSTAWA PRAWNA


• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
tel. 63 279-40-60, fax. 63 279-40-66
e-mail: ug@gmina.turek.pl


WYMAGANE DOKUMENTY


W przypadku informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) należy złożyć pisemny wniosek.


OPŁATY

• Brak opłat skarbowych.

]]>
Wed, 31 Jan 2007 14:24:19 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/udostepnienie-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie.html
<![CDATA[ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7338 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


PODSTAWA PRAWNA


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

            ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,

            tel. 63 279-40-60, fax. 63 279-40-66

            e-mail: srodowisko@gmina.turek.pl

 


KOGO DOTYCZY

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DELARACJI

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust.2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
) z zastrzeżeniem:
]]>
Mon, 14 Jul 2014 15:13:18 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/deklaracja-o-wysokoci-opaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
<![CDATA[ Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7084  

Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:


• zawierających do 4,5 % alkoholu na piwo
• zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
• zawierających poniżej 18% alkoholu. 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami)


]]>
Thu, 14 Nov 2013 09:32:46 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.html
<![CDATA[ Przyznanie dodatku mieszkaniowego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7063 Przyznanie dodatku mieszkaniowego
 
 
Podstawa prawna:
 
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.966 ze zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami)
]]>
Tue, 29 Oct 2013 08:04:51 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/przyznanie-dodatku-mieszkaniowego.html
<![CDATA[ Pomoc materialna o charakterze socjalnym ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7062 Pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
 
1. PODSTAWA PRAWNA
2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
pokój nr 1
tel. 063-279-40-60 lub 063-279-40-84
e-mail: ug@gmina.turek.pl
 
3. PODSTAWOWE INFORMACJE

       Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
       Formy udzielania stypendium szkolnego:
1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, 
3. całkowite lub częściowe porycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych), 
4. pieniężna, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.
       Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 
       Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).
Za dochód na osobę w rodzinie uważa się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, podzielonych przez liczbę osób w rodzinie.
       Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. 
       Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców albo pełnoletniego ucznia,
2. dyrektora szkoły, 
3. z urzędu.
Dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
]]>
Tue, 29 Oct 2013 08:02:59 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym1.html
<![CDATA[ Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7060

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy


I. Wymagane dokumenty


Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. 
 • Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;
 • Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

- dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;

 • Przy zameldowaniu na pobyt stały:

- dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskiego EFTA i Szwajcarii: "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu";

- dla obywateli innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;


W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika
dodatkowo:
 • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
 • Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;
Cudzoziemcy z innych państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz - przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).


II. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4
Ewidencja Ludności, pokój nr 17 , tel. 63 279 40 82; 63 279 40 85

III. Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej


Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa
w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej .

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. Urzędu: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie/Oddział Turek 14 8557 0009 0800 0910 2008 0001


IV. Termin i sposób załatwienia

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba zgłąszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.


]]>
Tue, 29 Oct 2013 07:59:00 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-staly-i-czasowy.html
<![CDATA[ Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7059
Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

I. Wymagane dokumenty

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
]]>
Tue, 29 Oct 2013 07:55:16 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/wymeldowanie-obywatele-polscy-i-cudzoziemcy.html
<![CDATA[ Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7058
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

I. Wymagane dokumenty

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
]]>
Tue, 29 Oct 2013 07:51:32 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy-trwajacy-ponad-3-miesiace.html
<![CDATA[ Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw.html&pid=7057
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz
zgłoszenie powrotu

 

I. Wymagane dokumenty

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Dowód osobisty albo paszport.
 • Wypełniony formularz;
W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika:
 • Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;
 • Dowód osobisty albo paszport;

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).


II. Miejsce złożenia dokumentów


Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4
Ewidencja Ludności, pokój nr 17 , tel. 63 279 40 82; 63 279 40 85III. Opłaty


Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. Urzędu: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie/


]]>
Tue, 29 Oct 2013 07:48:39 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/procedury-zalatwianych-spraw/zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-oraz-zgloszenie-powrotu.html
1