Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl BIP - Gmina Turek 2006 120 <![CDATA[ Wnioski dotyczące dożywiania w szkołach w 2019 r. ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku.html&pid=9929
Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Turku informuje rodziców  zainteresowanych  pomocą  w formie posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolu o konieczności złożenia wniosku.


Wnioski należy składać w GOPS w Turku w pokoju nr 6 w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.


Z uwagi na zmiany z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisów i konieczności wprowadzenia nowych regulacji prawnych DOŻYWIANIE rozpocznie się od 28 stycznia 2019 r. (po feriach zimowych).


]]> Fri, 04 Jan 2019 09:00:39 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku/wnioski-dotyczce-doywiania-w-szkoach-w-2019-r..html <![CDATA[ Klauzula RODO ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku.html&pid=9813 Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Turku (62-700) przy ul. Ogrodowej 4 informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

1.    Dane kontaktowe Administratora: mail: gops@gmina.turek.pl

2.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

iod.gopsturek@gmina.turek.pl

3.

]]>
Mon, 08 Oct 2018 09:12:17 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku/klauzula-rodo.html
<![CDATA[ ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku.html&pid=8910

ŚWIADCZENIA

]]>
Tue, 01 Aug 2017 12:52:34 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku/wiadczenia-dla-rodzin1.html
<![CDATA[ Fundusz alimentacyjny ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku.html&pid=7838
Od dnia 1 października 2008r. GOPS realizuje ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859).
]]> Mon, 17 Aug 2015 10:36:00 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku/fundusz-alimentacyjny.html <![CDATA[ Świadczenia rodzinne ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku.html&pid=7837
Od 1 maja 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przejął zadania z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i przysługujących do nich dodatków zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.).

Świadczenia rodzinne to:
• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy;
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016:
]]> Mon, 17 Aug 2015 10:36:00 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku/wiadczenia-rodzinne.html <![CDATA[ Karta Dużej Rodziny ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku.html&pid=7836
W związku z podjętą w dniu 27 maja 2014 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. z 2014r. poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz.755), Wójt Gminy Turek informuje, że od 16 czerwca 2014r. można ubiegać się o KARTĘ DUŻEJ RODZINY.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
3) dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Rodzina wielodzietna to taka, w której rodzic (rodzice) wychowują troje i więcej dzieci.

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny wydawana będzie bezpłatnie przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej na wniosek tegoż członka.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wniosek zostanie przyjęty wyłącznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów!

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku pok. nr 6 od pn. do pt. w godz. 7:30 do 15:30.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl . Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Wszelkie informacje dostępne są również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin wielodzietnych - > Karta Dużej Rodziny).]]>
Mon, 17 Aug 2015 10:36:00 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku/karta-duej-rodziny.html
<![CDATA[ Pomoc społeczna ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku.html&pid=7835 Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), w której zmieniły się zadania w zakresie pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania. Zmieniła się również organizacja pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

• przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
• pracy socjalnej,
• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 
Główne cele pomocy społecznej:
• wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
• zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
• zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
• zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
• integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
• stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
• Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 p.1 ustawy o pomocy społecznej):
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł;
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł;
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:
• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.
• Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.
• Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny, osoby przeprowadzonego przez pracownika socjalnego GOPS ustala się sytuację osobistą, rodzinną majątkową dochodową, zdrowotną a także ustala się inne okoliczności mające wpływ na formę i rodzaj przyznania pomocy.
Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Decyzje o przyznaniu świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje Klientowi prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

Zasiłek stały

Prawo do świadczenia posiada osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby ubiegającej się jak i rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

Zasiłek okresowy
Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, w szczególności na:
• długotrwałą chorobę,
• niepełnosprawność,
• bezrobocie.

Zasiłek celowy

Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz spełniona jest jedna z w/]]> Mon, 17 Aug 2015 10:36:00 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku/pomoc-spoeczna.html <![CDATA[ Podstawy prawne działania ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku.html&pid=7833
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 29 lipca 2005r]]>
Mon, 17 Aug 2015 10:36:00 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku/podstawy-prawne-dziaania.html
<![CDATA[ Opis stanowisk pracy ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku.html&pid=7834
  • Jadwiga Ogińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - tel. 63 279-40-61 wew. 61; tel. służbowy 575-550-315; pokój nr 3; adres e-mail: gops@gmina.turek.pl

  • Justyna Bukowiecka - aspirant pracy socjalnej - tel 63 279-40-62 wew.

]]> Mon, 17 Aug 2015 10:36:00 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku/opis-stanowisk-pracy.html <![CDATA[ Osoby sprawujące funkcje ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku.html&pid=7832
Kadra:

Jadwiga Ogińska - Kierownik GOPS

Artur Przyszło - Główny księgowy

Justyna Bukowiecka - aspirant pracy socjalnej

Justyna Przysło - Specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Grzelak - Inspektor ds. świadczeń ro

]]>
Mon, 17 Aug 2015 10:36:00 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku/osoby-sprawujce-funkcje.html
<![CDATA[ Nazwa, dane teleadresowe ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku.html&pid=7831 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

tel 63 279 40 62
fax 63 279 40 63


63 279 40 63 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
63 279 40 62 - pracownicy socjalni,
63 279 40 61 - Kierownik GOPS

e-mail:
gops@gmina.turek.pl
gops.turek@vp.pl

]]>
Mon, 17 Aug 2015 10:36:00 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-turku/nazwa-dane-teleadresowe.html
1