Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Lista wiadomości
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
„Budowa drogi gminnej, ul. Lipowej, Cisowej, Modrzewiowej i Brzozowej w miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek"
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
„Budowa drogi gminnej, ul. Miętowej i Krokusowej w miejscowości Obrzębin, gmina Turek "
Wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
Ocena jakości wody
dotyczy wodociągów publicznych w miejscowościach: Cisew, Dzierżązna, Grabieniec, Kaczki Średnie i Słodków
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 7 stycznia 2019 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o numerze ewidencyjnym 202/2 o pow. 0,1200 ha, obręb Kaczki Średnie, gmina Turek, powiat Turecki, województwo Wielkopolskie.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
dotyczy podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o nr ewid. 202/2 o pow. 0,1200 ha, obręb Kaczki Średnie, gmina Turek, powiat Turecki, województwo Wielkopolskie.
Informacja o wynikach przetargu
przeprowadzonego w dniu 12 listopada 2018 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek o przetargu ustnym nieograniczonym
dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowościach Albertów, Cisew i Warenka
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szkodliwe dla środowiska.
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
Informacja Starosty Tureckiego
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla Gminy Turek - w ramach projektu "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA"
Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego
dotyczy obowiązywania uchwał antysmogowych
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 6 kwietnia 2018 r.
o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie I
Informacja o rozpoczęciu projektu partnerskiego
pn. „Pomysłowa Atrakcyjna Różnorodna Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku”
Informacja dla mieszkańców
DOTYCZY USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 13 marca 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 72 w miejscowości Słodków
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
dotyczy "Świadczenia usługi w zakresie oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r."
Ogłoszenie o wyborze partnera projektu
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2017 r.
- dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 72 w miejscowości Słodków
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek
dotyczy przebudowy drogi w miejscowości Korytków
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
dotyczy zmiany sposobu informowania stron postępowania w czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20
Obwieszczenie Starosty Tureckiego
dotyczy wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej Obrzębin-Słodków Kolonia"
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu Profim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Górniczej 8, 62-700 Turek, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Profim Sp. z o.o. w Turku, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Polnej 4, 62-700 Turek.
Wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
Informacja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie
Informacja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
Informacja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
Informacja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Żukach
Informacja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
Informacja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujące na terenie działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na okres 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
List Prezesa KRUS do Rolników
Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego
o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Świadczenie usługi w zakresie oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
dotyczy zimowego utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2016/2017
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
dotyczy świadczenia usługi w zakresie oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Ogłoszenie
Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od sierpnia 2016 Gmina Turek przeprowadzi inwestycję polegającą na budowie gminnej drogi w miejscowości Turkowice i przebudowę drogi w miejscowości Kaczki Średnie
Ogłoszenie
Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od października 2016 Gmina Turek przeprowadzi inwestycję polegającą na budowie gminnej drogi w miejscowości Budy Słodkowskie
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 31 maja 2016 r.
zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, PN 8,4 MPa relacji Gustrzyn-Odolanów (etap I)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Turek.
Wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2015 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej.
Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 18 maja 2016 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego "Budowę drogi gminnej w miejscowości Kowale Księże".
Wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Żuki.
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Warenka.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.
dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN 8,4 MPa relacji Gustrzyn-Odolanów (etap I)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.
dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN 8,4 MPa relacji Gustrzyn-Odolanów (etap I)
Sprawozdanie z realizacji
"Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"
Obwieszczenie Starosty Tureckiego
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: "Budowę drogi w miejscowości Budy Słodkowskie" na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 128,150,151,152/2,153/2,154/2,205 - jednostka ewidencyjna Budy Słodkowskie, obręb Turek.pdf
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r.
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawngo na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego
Obwieszczenie Starosty Tureckiego
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: "Budowę drogi w miejscowości Budy Słodkowskie" na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 128,150,151,152/2,153/2,154/2,205 - jednostka ewidencyjna Budy Słodkowskie, obręb Turek.
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
– zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
dotyczy świadczenia usługi w zakresie oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek z dnia 2 grudnia 2015 r.
dotyczy lokalu do wynajęcia w miejscowości Słodków, Gmina Turek.
Informacja Wójta Gminy Turek
dotyczy odwołania przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 159/1 położonej obręb Żuki.
Kurenda
dotyczy składania wniosków o wyszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, spowodowanych suszą
Wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej.pdf

Archiwum