Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Informacja dla mieszkańców Gminy Turek

 

MIESZKAŃCY GMINY TUREK

 

Wójt Gminy Turek informuje, iż od dnia 2 czerwca 2014 roku można składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014". Dofinansowanie obejmować będzie 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Środki na realizację ww. programu pochodzą z budżetu gmin, powiatu oraz WFOŚiGW i NFOŚiGW.

 

Beneficjentami programu mogą być:
 • osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.)
 • jednostki organizacyjne powiatu i gmin,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne, w tym również parafie i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Turek (adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62 - 700 Turek, w Centrum Informacji i Obsługi).

 

Wzór wniosku:
• Załącznik nr 1 (dla osób fizycznych)
• Załącznik nr 2 (dla pozostałych wnioskodawców).


Wnioski można pobrać u sołtysa, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY lub www.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA.


UWAGA:

 1. W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkich współwłaścicieli lub załączenie stosownego pełnomocnictwa.
 2. Warunkiem koniecznym starania się o objęcie programem jest uprzednie poinformowanie Urzędu (na stosownym druku) o posiadanym azbeście na swojej nieruchomości. W przypadku niezłożenia ww. informacji należy złożyć ją wraz z wnioskiem o sfinansowanie usunięcia azbestu z datą wcześniejszą niż data złożenia ww. wniosku.
 3. Usługa usuwania azbestu dla rolników - jeżeli dotyczy usuwania z budynku związanego z produkcją rolną - stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. Wówczas do wniosku należy również dołączyć odpowiednio załącznik nr 3 lub załącznik nr 4 oraz Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. ( Dz. U. Nr 121, poz. 810).

 

Z up. Wójta
/-/ Łukasz Mielcarski
Zastępca Wójta

 

Do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Furmańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (20/05/2014 13:19:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/05/2014 13:28:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/05/2014 13:28:01)
Lista wiadomości