Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek

 

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turek uchwały Nr XLVII/266/14 z dnia 31 marca 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek. Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie na terenie gminy obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w terminie do dnia 14 sierpnia 2014r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (14/07/2014 09:15:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (14/07/2014 09:16:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (14/07/2014 09:16:37)
Lista wiadomości