Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Ogłoszenie - dotyczy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Słodków Kolonia


WÓJT GMINY TUREK


podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Turek przy ulicy Ogrodowej 4 (I piętro sala posiedzeń) odbędzie się PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer geodezyjny nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości w ha

Cena wywoławcza w zł. plus 23 % Vat

Termin przetargu

Godzina przetargu

Wysokość wadium w zł.

1

Słodków Kolonia

341

0,1100 ha

 

18 731,71 zł. plus VAT

28.11.2014

1000

3 456,00


Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Turek GKI-GP.6730.149.2014 r. z dnia 18.06.2014 r. działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanymi usługami. Do ceny przetargowej doliczony zostanie podatek VAT.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w tabeli , w terminie do 24 listopada 2014 r. na rachunek Urzędu Gminy w Turku -Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie nr 57855700090800091020080003 . Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania ww. rachunku bankowym.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru - aktualny wypis z rejestru lub właściwe pełnomocnictwa . Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze.zm.).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Turku ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (pokój nr 32), tel: 063 279-40-72). Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy w Turku http://bip.gmina.turek.pl / zakładka komunikaty/

 


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (27/10/2014 15:31:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (27/10/2014 15:31:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (27/10/2014 15:36:09)
Lista wiadomości