Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Sprawozdanie z konsultacji

Sprawozdanie

z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
„Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) na 2015 rok"

 

       Konsultacje były przeprowadzone w formie bezpośredniego, otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) w dniu 26 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek.
       Informacja o terminie konsultacji oraz projekt „Programu współpracy" były zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina.turek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.turek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek. Ponadto przedstawiciele organizacji oraz podmiotów otrzymali pisemne zawiadomienia wraz z projektem „Programu współpracy".
       W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w.w. ustawy zgodnie z załączoną do sprawozdania listą obecności.
       Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
       W trakcie spotkania zgłoszono uwagę, by w „Programie współpracy" w § 8 pkt 7 dopisać wyraz „rekreacja". Uwaga została uwzględniona. Po zmianie punkt ten brzmi: „rekreacja i wypoczynek dzieci i młodzieży".
       Nie wniesiono innych uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) na 2015 rok".


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Gabriela Kolenda
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (04/11/2014 10:56:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (04/11/2014 10:56:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (04/11/2014 10:57:19)
Lista wiadomości