Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

MIESZKAŃCY GMINY TUREK

 

Wójt Gminy Turek informuje, iż od dnia 7 maja 2015 roku  można składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015”.  Dofinansowanie obejmować będzie 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.  Środki na realizację ww. programu pochodzą z budżetu gmin, powiatu oraz WFOŚiGW  i NFOŚiGW.

Beneficjentami programu mogą być:

 • osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.)
 • jednostki organizacyjne powiatu i gmin,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne, w tym również parafie i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wnioski  wraz  z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Turek (adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62 – 700 Turek, w Centrum Informacji i Obsługi). Wzór wniosku:

 • Załącznik nr 1  (dla osób fizycznych)
 • Załącznik nr 2 (dla pozostałych wnioskodawców).

Wnioski można pobrać u sołtysa, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej: www.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA lub www.bip.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY.

INFORMACJA DODATKOWA:

 1. W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkich współwłaścicieli lub załączenie stosownego pełnomocnictwa.
 2. Warunkiem koniecznym starania się o objęcie programem jest uprzednie poinformowanie Urzędu (na stosownym druku) o posiadanym azbeście na swojej nieruchomości. W przypadku niezłożenia ww. informacji należy złożyć ją wraz z wnioskiem o sfinansowanie usunięcia azbestu  z datą wcześniejszą  niż data złożenia  ww. wniosku.
 3. Usługa usuwania azbestu dla rolników – jeżeli dotyczy usuwania z budynku związanego z produkcją rolną – stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.  Wówczas  udzielenie pomocy  de minimis nastąpi na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Powiatem Tureckim a wnioskodawcą oraz do wniosku należy również dołączyć odpowiednio załącznik nr 3 lub załącznik nr 4 oraz Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. ( Dz. U. Nr 121, poz. 810).

           

                                                                                                             

Pliki do pobrania:

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Furmańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (05/05/2015 12:20:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (05/05/2015 12:20:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (05/05/2015 12:22:41)
Lista wiadomości