Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Wójta Gminy Turek z dnia 2 grudnia 2015 r.
Turek, dnia 02.12.2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z uchwałą NR XIII/60/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek informuję że: w miejscowosći Słodków 83a gm. Turek, jest do wynajęcia lokal mieszkalny o pow. 54,16 m2.

Opłata miesięczna za wynajem lokalu zostanie naliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Turek Nr 8/09 z dnia 26 marca 2009 r.

Opłaty za wywóz nieczystości płynnych i śmieci ponosi najemca lokalu bezpośrednio do usługodawcy.

Wnioski o przydział lokalu mogą składać mieszkańcy Gminy Turek w terminie do 02.01.2016 r. w Urzędzie Gminy Turek.

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, składa wniosek o najem lokalu mieszkalnego, który powinien zawierać:
1) udokumentowane źródło utrzymania;
2) opis dotychczasowych warunków zamieszkiwania;
3) wykaz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą;
4) oświadczenie o stanie majątkowym;
5) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;
6) inne dokumenty potwierdzające aktualną trudną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną;
7) uzasadnienie wniosku;
8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, brak uzupełnienia w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Zweryfikowane wnioski przekazuje się Komisji do Spraw Mieszkaniowych w celu zaopiniowania.

4. Po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję do Spraw Mieszkaniowych Wójt Gminy, sporządza wykaz osób, z którymi zawarte zostaną umowy najmu lokalu mieszkalnego. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. W terminie 14 dni od daty podania do wiadomości listy, osoby zainteresowane mogą wnieść odwołanie do Wójta Gminy. Odwołania rozpatruje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej i podejmuje ostateczną decyzję o wyborze osób, z którymi zostaną zawarte umowy najmu lokali.

5. Doradczą i opiniodawczą kontrolę społeczną sprawuje Komisja do Spraw Mieszkaniowych powołana zarządzeniem Wójta Gminy, składająca się z przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownika Urzędu Gminy, przedstawiciela Rady Gminy, przedstawiciela pracodawcy jeżeli dotyczy lokali związanych ze stosunkiem pracy.

 

Wójt Gminy Turek
/-/Karol Mikołajczyk
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marianna Pawlak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (02/12/2015 14:56:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (02/12/2015 14:56:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (02/12/2015 14:57:22)
Lista wiadomości