Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 340652-2015 z dnia 2015-12-14 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Turek

Świadczenie usługi w zakresie oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność lub będącej w posiadaniu Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z.Turek: Świadczenie usługi w zakresie oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Numer ogłoszenia: 982 - 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340652 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność lub będącej w posiadaniu Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wraz z utrzymaniem punktów świetlnych i konserwacją infrastruktury oświetleniowej w obrębie administracyjnym Gminy Turek, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 50.23.21.10-4, 65.31.00.00-9, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 393810,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 613000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 613000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 613000,00
 • Waluta: PLN .
 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) do zadań własnych gminy z zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Przez finansowanie oświetlenia zgodnie z art. 3 pkt 22 przywołanej wyżej ustawy należy rozumieć finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Wykonywanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Turek - stanowiącej przedmiot zamówienia mieści się zatem w wyżej wymienionym katalogu Gmina Turek nie posiada własnej sieci oświetleniowej i punktów świetlnych. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej jest podmiot Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., w której Gmina Turek posiada udziały. Działalność tej spółki obejmuje szeroko rozumianą usługę oświetleniową, polegającą na zapewnieniu dopływu energii i utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej. Z uwagi na fakt, iż Gmina Turek jest zobowiązana w ramach zadania własnego do pokrywania kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych oraz kosztów utrzymania, konserwacji i obsługi punktów świetlnych położonych na terenie Gminy Turek (nawet nie będących jej własnością), a także to, że jedynym właścicielem i zarządcą infrastruktury oświetleniowej w Kaliszu jest podmiot Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. istnieją podstawy do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marta Adamczyk-Jałkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (04/01/2016 13:04:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (04/01/2016 13:04:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (04/01/2016 13:07:48)
Lista wiadomości