Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Turek, dnia 1 kwietnia 2016 r.
 

MIESZKAŃCY GMINY TUREK

 

Wójt Gminy Turek informuje, iż od dnia 4 kwietnia 2016 roku można składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016”.  Dofinansowanie obejmować będzie 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.  Środki na realizację ww. programu pochodzą z budżetu gmin, powiatu oraz WFOŚiGW  i NFOŚiGW.

Beneficjentami programu mogą być:

·         osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt. 3 Informacji dodatkowej przedmiotowej kurendy,

·         gminy oraz jednostki organizacyjne gmin i powiatu,

·         wspólnoty mieszkaniowe,

·         użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych zrzeszeni w stowarzyszeniach ogrodowych,

·         osoby prawne, w tym również parafie i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wnioski  wraz  z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Turek (adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62 – 700 Turek, Centrum Informacji i Obsługi). Wzór wniosku:

·         Załącznik nr 1  (dla osób fizycznych)

·         Załącznik nr 2 (dla pozostałych wnioskodawców).

Wnioski można pobrać u sołtysa, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy lub ze strony internetowej:www.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA lub www.bip.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY.

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

 INFORMACJE DODATKOWE:

1.   W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkich współwłaścicieli lub załączenie stosownego pełnomocnictwa.

2.   Warunkiem koniecznym starania się o objęcie programem jest uprzednie poinformowanie Urzędu (na stosownym druku) o posiadanym azbeście na swojej nieruchomości. W przypadku niezłożenia ww. informacji należy złożyć ją wraz z wnioskiem o sfinansowanie usunięcia azbestu  z datą wcześniejszą  niż data złożenia  ww. wniosku.

3.   Usługa usuwania azbestu dla rolników – jeżeli dotyczy usuwania z budynku związanego z produkcją rolną – stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.  Wówczas  udzielenie pomocy  de minimis nastąpi na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Powiatem Tureckim a wnioskodawcą oraz do wniosku należy również dołączyć odpowiednio załącznik nr 4 lub załącznik nr 5 i Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. ( Dz. U. Nr 121, poz. 810). Pomoc w sektorze produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art.  107 i 108 Traktatu WE w odniesieniu  do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013 str. 9).


Do pobrania:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Formularz informacji

4. Załącznik nr 4

5. Załącznik nr 5

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Serafińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Gabriela Kolenda (01/04/2016 14:08:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Gabriela Kolenda (01/04/2016 14:28:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Gabriela Kolenda (01/04/2016 14:27:58)
Lista wiadomości