Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Turek, 03 czerwca 2016 r.

OKZ.522.1.2016

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w 2016 roku


W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Turek otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r. samorząd gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Turek do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji do dnia 14 czerwca 2016 r. do Urzędu Gminy Turek na formularzu (do pobrania poniżej).

Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: oswiata@gmina.turek.pl lub tradycyjną na adres Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, ewentualnie złożyć w Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek.

Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać „OPP - nabór członków do komisji konkursowej".

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych pod względem formalnym i merytorycznym za pomocą kryteriów zawartych w Regulaminie Pracy Komisji i uczestnictwo w posiedzeniu (lub posiedzeniach) komisji. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Urzędzie Gminy Turek w godzinach pracy urzędu.

Od członków komisji oczekujemy wiedzy w zakresie prawa dotyczącego sektora trzeciego, umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów oraz doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Turek. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 21 czerwca 2016 roku.

W przypadku pytań informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, tel. 63 279 40 81, osoba do kontaktu Gabriela Kolenda.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Gabriela Kolenda
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (03/06/2016 10:13:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (03/06/2016 10:13:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (03/06/2016 10:15:27)
Lista wiadomości