Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


Ogłoszenie nr 349265 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.

 

Turek: Świadczenie usługi w zakresie oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Ogrodowa  4, 62700   Turek, państwo , woj. wielkopolskie, tel. 632 794 060, faks 632 794 066, e-mail gminaturek@konin.lm.pl Adres strony internetowej (URL): bip.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Numer referencyjny GKI-GI.ZP.271.11.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność lub będącej w posiadaniu Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wraz z utrzymaniem punktów świetlnych i konserwacją infrastruktury oświetleniowej w obrębie administracyjnym Gminy Turek, w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r


II.5) Główny kod CPV): 50232100-1,
Dodatkowe kody CPV: 50232110-4, 65310000-9, 09310000-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 usrt. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) do zadań własnych gminy z zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: ulic placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy, części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia:– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, – stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;. Przez finansowanie oświetlenia zgodnie z art. 3 pkt 22 przywołanej wyżej ustawy należy rozumieć finansowanie oświetlenia - kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Wykonywanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Turek - stanowiącej przedmiot zamówienia mieści się zatem w wyżej wymienionym katalogu Gmina Turek nie posiada własnej sieci oświetleniowej i punktów świetlnych. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej jest podmiot Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., w której Gmina Turek posiada udziały. Działalność tej spółki obejmuje szeroko rozumianą usługę oświetleniową, polegającą na zapewnieniu dopływu energii i utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej. Z uwagi na fakt, iż Gmina Turek jest zobowiązana w ramach zadania własnego do pokrywania kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych oraz kosztów utrzymania, konserwacji i obsługi punktów świetlnych położonych na terenie Gminy Turek (nawet nie będących jej własnością), a także to, że jedynym właścicielem i zarządcą infrastruktury oświetleniowej w Kaliszu jest podmiot Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. istnieją podstawy do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.,  ,  ul. Wrocławska 71A,  62-800,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marta Adamczyk-Jałkiewicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (23/11/2016 13:07:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (23/11/2016 13:07:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (23/11/2016 13:11:05)
Lista wiadomości