Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 363296 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.


Turek: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2016/2017


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 32364-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Ogrodowa  4, 62700   Turek, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 632 794 060, faks 632 794 066, e-mail gminaturek@konin.lm.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2016/2017

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2016/2017 polegającej na: - skutecznym usuwaniu śliskości zimowej (oblodzeń) przez posypywanie mieszanką piasku z solą (materiał Wykonawcy) zgodnie z wykazem miejsc do posypania, - skutecznym odśnieżanie dróg gminnych na całej szerokości i długości jezdni dróg łącznie z zatokami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych prowadzone będzie zgodnie z: - załączonym wykazem dróg do odśnieżania, - załączonym wykazem dróg do usuwania śliskości zimowej, - standardami zimowego utrzymania na drogach gminnych i wewnętrznych. Przedmiot zamówienia składa się z 6 części. Na drogach zaliczonych do I kolejności zimowego utrzymania - odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej (oblodzeń) winno być zakończone w ciągu 120 minut od ustania opadów śniegu lub wystąpienia śliskości zimowej. Na drogach zaliczonych do II kolejności zimowego utrzymania - odśnieżanie winno być zakończone w ciągu 120 minut od ustania opadów śniegu, a usuwanie śliskości zimowej (oblodzeń) w ciągu 120 minut od jej wystąpienia. Na drogach zaliczonych do III kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie oraz usuwanie śliskości (oblodzeń) prowadzone będzie na polecenie zamawiającego po uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcą. Likwidacja śliskości zimowej (oblodzeń) na drogach winna następować przez uszorstnienie ich nawierzchni mieszaniną piasku z solą (chlorkiem sodu) o składzie wagowym 80% piasku i 20% soli. W uzasadnionych przypadkach na polecenie osób wyznaczonych ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcą należy zastosować mieszaninę o wyższym składzie procentowym. Zadanie Nr 1 - obręb wsi: Cisew. Zimowe utrzymanie poprzez jednokrotne odśnieżanie (10,695 km) i usuwanie śliskości zimowej (6,880 km). Zadanie Nr 2 - obręb wsi: Korytków, Chlebów, Warenka, Kalinowa, Pęcherzew. Zimowe utrzymanie poprzez jednokrotne odśnieżanie (22,218 km) i usuwanie śliskości zimowej (16,731 km).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Zadanie Nr 1 – obręb wsi: Cisew

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT25218.00
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.,  ,  ul. Komunalna 8,  62-700,  Turek,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25218.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25218.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55483.50
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Zadanie Nr 2 – obręb wsi: Korytków, Chlebów, Warenka, Kalinowa, Pęcherzew

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT56777.40
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.,  ,  ul. Komunalna 4,  62-700,  Turek,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 56777.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56777.40
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126966.60
Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Dół formularza

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marta Adamczyk-Jałkiewicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (09/12/2016 15:14:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (09/12/2016 15:17:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (09/12/2016 15:16:24)
Lista wiadomości