Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest


MIESZKAŃCY GMINY TUREK

Wójt Gminy Turek informuje, iż od dnia 20 marca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku można składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2017”.  Dofinansowanie obejmować będzie 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.  Środki na realizację ww. programu pochodzą z budżetu gmin, powiatu oraz WFOŚiGW  i NFOŚiGW.

Beneficjentami programu mogą być:

 • osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt. 3 Informacji dodatkowej przedmiotowej kurendy,
 • gminy oraz jednostki organizacyjne gmin i powiatu,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych zrzeszeni w stowarzyszeniach ogrodowych,
 • osoby prawne, w tym również parafie i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wnioski  wraz  z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Turek (adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62 – 700 Turek, Centrum Informacji i Obsługi).

Wzór wniosku:

 • Załącznik nr 1  (dla osób fizycznych)
 • Załącznik nr 2 (dla pozostałych wnioskodawców).

Wnioski można pobrać u sołtysa, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy lub ze strony internetowej:

www.gmina.turek.pl  /zakładka KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA/

lub

bip.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY/.INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkich współwłaścicieli lub załączenie stosownego pełnomocnictwa.
 2. Warunkiem koniecznym starania się o objęcie programem jest uprzednie poinformowanie Urzędu (na stosownym druku) o posiadanym azbeście na swojej nieruchomości. W przypadku niezłożenia ww. informacji należy złożyć ją wraz z wnioskiem o sfinansowanie usunięcia azbestu  z datą wcześniejszą  niż data złożenia  ww. wniosku.
 3. Usługa usuwania azbestu dla rolników – jeżeli dotyczy usuwania z budynku związanego z produkcją rolną – stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.  Wówczas  udzielenie pomocy  de minimis nastąpi na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Powiatem Tureckim a wnioskodawcą oraz do wniosku należy również dołączyć odpowiednio załącznik nr 4 lub załącznik nr 5 i Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. ( Dz. U. Nr 121, poz. 810). Pomoc w sektorze produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie
  z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art.  107 i 108 Traktatu WE w odniesieniu  do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013 str. 9).

 

Pliki do pobrania


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (15/03/2017 07:55:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (15/03/2017 07:55:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (15/03/2017 08:04:31)
Lista wiadomości