Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

WÓJT GMINY TUREK

podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4
(I piętro sala posiedzeń) odbędzie się PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr dz.

  

Pow.

działki

w ha

 

Rodzaj

nieruchomości

 

Cena wywoławcza w zł. plus 23 % Vat

 

Termin przetargu

 

Godzina przetargu

 

Wysokość wadium                w zł.

1

Cisew

367/8

0,2456

                              Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

39 550,00

19.10.2017

1000

2 000,00

2

Albertów

37/1

0,1076

                         Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

19 530,00

19.10.2017

1100

1 000,00

3

Albertów

37/2

0,1910

                            Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

33 090,00

19.10.2017

1100

1 700,00

4

Albertów

38/5

0,1690

                            Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

27 000,00

19.10.2017

1100

1 350,00

 5

Albertów

38/7

0,1355

                           Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

19 410,00

19.10.2017

1100

1 000,00

6

Albertów

110

0,4200

                           Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

37 210,00

19.10.2017

1100

1 900,00Do ceny przetargowej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w tabeli, w terminie do 16 października 2017 r. na rachunek Urzędu Gminy w Turku -Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie nr 57855700090800091020080003.
Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania ww. rachunku bankowym.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru - aktualny wypis z rejestru lub właściwe pełnomocnictwa.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Turku ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (pokój nr 32, tel: 63 279-40-72). Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy w Turku bip.gmina.turek.pl -  zakładka komunikaty.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marianna Pawlak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (15/09/2017 10:22:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (15/09/2017 10:22:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (15/09/2017 11:06:42)
Lista wiadomości