Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Ogłoszenie o wyborze partnera projektu
Turek, 19 grudnia 2017 r.

OKZ.042.1.2017

 

Ogłoszenie o wyborze partnera projektu

Gmina Turek działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460) podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera do przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.

Wybrano ofertę:

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Karola Szymanowskiego 5
62-510 Konin

do przygotowania i realizacji ww. projektu.

Szczegółowe zadania zostaną określone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy stronami.

 

Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Gabriela Kolenda
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (19/12/2017 13:56:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (19/12/2017 13:56:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (19/12/2017 14:07:37)
Lista wiadomości