Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Apel o niepalenie zanieczyszczonych odpadów drewnianych oraz drewnopochodnych w piecach domowych

W związku z pismem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wskazującym na nieprawidłowości polegające na spalaniu przez osoby fizyczne zanieczyszczonych odpadów drewnianych oraz drewnopochodnych wbrew przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. poz. 963), działając w trosce o zdrowie i życie mieszkańców, a także dbając o jakość powietrza w naszej gminie, zwracamy się z apelem o niepalenie zanieczyszczonych odpadów drewnianych oraz drewnopochodnych w piecach domowych.

Zgodnie z wskazanym wyżej rozporządzeniem osoby fizyczne mogą poddawać na własne potrzeby, do wykorzystania jako paliwo, odpady drewniane. Rozporządzenie nie zezwala jednak na takie wykorzystanie odpadów forniru, płyty wiórowej oraz trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych itp.

Spalanie malowanego, konserwowanego drewna na przykład ze starych mebli, sklejek, płyt wiórowych prowadzi do znacznego zanieczyszczenia powietrza, które wdychamy. Spalanie w domowych piecach odbywa się w zbyt niskiej temperaturze co powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych zmierzających do zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, bądź wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Nawiązując do powyższego wójt  może w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Należy także dodać, iż właściciele nieruchomości, których prawo własności zostało naruszone przez immisję (działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim), mogą dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej.

Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków.


W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu!

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk
  

 

 

Regulacje prawne

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.):

Art.5 ust. 1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba, że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3 obowiązki te przejmie gmina (…)

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Art.10 ust. 2 Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.)

Art. 27 ust. 8. Osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 10 ww. ustawy i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.

Art. 27 ust. 9. Posiadacz odpadów może przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącym przedsiębiorcami określone rodzaje odpadów, do wykorzystania na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 10 powołanej wyżej ustawy.

Art.191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

Art.363 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

  • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.618 ze zm.)

Art. 117. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (...) podlega karze grzywny do 1500 zł.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Jolanta Kozanowska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (07/01/2019 13:26:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (07/01/2019 13:26:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (07/01/2019 13:26:48)
Lista wiadomości