Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Gmina Turek poszukuje partnera lub partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie w ramach PO KL 9.1.1

Gmina Turek poszukuje partnera lub partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie w ramach PO KL 9.1.1

Gmina Turek poszukuje partnera lub partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie
w ramach PO KL 9.1.1

W związku z zamiarem wspólnego opracowania wniosku i realizacji projektu partnerskiego w rozumieniu art. 28a ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), który ma na celu między innymi:


- upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Turek w wieku 3- 5 lat poprzez objęcie ich opieką przedszkolną i nadprogramowymi formami wsparcia,

- wzmocnienie funkcji wychowawczych rodziców i włączenie ich w proces organizacyjny placówek.
Gmina Turek   poszukuje partnera  zainteresowanego udziałem w projekcie, który jest  gotowy wnieść do partnerstwa zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz gotowość wspólnej realizacji projektu.

Dla realizacji wyżej wymienionych działań Gmina Turek, jako Lider projektu zamierza ubiegać się dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w konkursie organizowanym przez Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

1. Propozycja udziału w partnerstwie (oferta partnerstwa) powinna zawierać co najmniej:
a. informację o podmiocie i jego dotychczasowej działalności,

b. potencjale organizacyjnym i kondycji finansowej podmiotu,

c. doświadczeniu w realizacji podobnych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych ze środków UE.

2. Kryteriami wyboru partnera są:

a. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;

b. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze;

c. współpraca w trakcie przygotowania i późniejszej realizacji projektu.

3. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór otwarty na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.1.1. PO KL  adresowane na Gminę Turek  przyjmowane będą do 26 marca 2012 r.. Należy je składać osobiście w siedzibie Gminy lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

5. Postanowienia końcowe:

1. Gmina Turek  zastrzega sobie możliwość zawarcia umów partnerskich z oferentami, których aplikacje zostaną najlepiej ocenione oraz negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania.
2. Informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy, BIP oraz tablicy ogłoszeń  po zakończeniu procedury wyboru Partnera.
3. Z wybranym Partnerem/Partnerami zostanie zawarta umowa partnerska określająca m.in. podział zadań i obowiązków