Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Gmina Turek poszukuje partnera lub partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie w ramach PO KL 9.1.2

Gmina Turek poszukuje partnera lub partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie w ramach PO KL 9.1.2

Gmina Turek poszukuje partnera lub partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie
w ramach PO KL 9.1.2

 

W związku z zamiarem wspólnego opracowania wniosku i realizacji projektu partnerskiego w rozumieniu art. 28a ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), który ma na celu między innymi:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;

- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy
w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo-matematycznych;

- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym (...), tzw. szkolne ośrodki kariery, Gmina Turek poszukuje partnera lub partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, którzy są gotowi wnieść do partnerstwa zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz gotowość wspólnej realizacji projektu.

Dla realizacji wyżej wymienionych działań Gmina Turek, jako Lider projektu zamierza ubiegać się dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.”


1. Propozycja udziału w partnerstwie (oferta partnerstwa) powinna zawierać co najmniej:
a. informację o podmiocie i jego dotychczasowej działalności,

b. potencjale organizacyjnym i kondycji finansowej podmiotu,

c. doświadczeniu w realizacji podobnych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych ze środków UE.

2. Kryteriami wyboru partnerów są:

a. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;

b. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze;

c. współpraca w trakcie przygotowania i późniejszej realizacji projektu.

3. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór otwarty na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.1.2 PO KL' przyjmowane będą do 23 marca 2012 r. (do godz. 12.00). Należy je składać osobiście w siedzibie PPP - Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).


4. Postanowienia końcowe:

- Gmina Turek zastrzega sobie możliwość zawarcia umów partnerskich z oferentami, których aplikacje zostaną najlepiej ocenione oraz negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania.
-  Informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej PPP, BIP oraz tablicy ogłoszeń Gminy Turek po zakończeniu procedury wyboru Partnera.
- Z wybranym Partnerem/Partnerami zostanie zawarta umowa partnerska określająca m.in. podział zadań i obowiązków