Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże

                                                                                Turek dnia 17 stycznia 2012r.

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego
Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt. 1), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Uchwały Nr VIII/44/11 z dnia 02 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Ogrodowa 4, pok. 32, 62-700 Turek  w terminie do dnia  20 lutego 2012r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 46 pkt.1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dla ww. planów miejscowych przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 54 ust. 3 ww. ustawy informuję, że:

1.        Przedmiotem opracowywanego planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy.

2.        Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy, ul. Ogrodowa 4, pok. 32 62-700 Turek oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu.

3.        Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w  terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

4.        Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Turek.

5.        Uwagi złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.