Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ogłoszenie  o otwartym naborze na partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Wójt Gminy Turek ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

 

Zakres zadań przewidziany dla Partnera

Partner zobowiąże się między innymi do:

 • zidentyfikowania skali problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem,
 • zidentyfikowania grupy docelowej spełniającej warunki działania, bariery wykorzystania Internetu na obszarze objętym projektem, korzyści wynikające z udostępnienia Internetu grupie docelowej, technicznych problemów dotarcia do grup docelowych,
 • zidentyfikowania uwarunkowań społecznych i organizacyjnych mogących negatywnie wpływać na efektywność projektu i prawidłowość wykorzystania jego efektów oraz sposoby ich eliminacji,
 • zapewnienia technicznej możliwości przyłączenia Internetu na obszarze objętym projektem,
 • zaproponowania rozwiązania technicznego, które będzie efektywne, dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych obszaru, na którym prowadzony będzie projekt,
 • przygotowania efektywnego kosztowo modelu zapewnienia trwałości rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat,
 • współpraca przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie, analizy technicznej i finansowej,
 • weryfikacji załączników do przygotowanego wniosku z punktu widzenia ich zgodności z programem
  i wnioskiem,
 • aktualizacji statusu złożonego wniosku obejmującej kontakty i redagowanie wyjaśnień kierowanych do instytucji mających wpływ na jego ocenę oraz uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej, w przypadku wezwania do uzupełnienia,
 • doradztwa w zakresie wydatkowania środków publicznych (w tym zastosowanie odpowiednich procedur przetargowych) oraz sprawozdawczości związanej z rozliczeniami w ramach instrumentu pomocowego,
 • pomocy w rozliczeniu projektu, weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej i przygotowania do kontroli powykonawczej,
 • zapewnienia kontaktu i współpracy pomiędzy grupą docelową projektu a polskimi przedsiębiorstwami.

 

Wymagania niezbędne

Partner, lub jego kadra muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • status organizacji pozarządowej (fundacja, stowarzyszenie),
 • odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy, pozwalający na realizacje projektu,
 • kilkuletnie doświadczenie praktyczne w zakresie projektowania sieci transmisji danych oraz rozwiązań komunikacyjnych,
 • doświadczenie naukowe w zakresie projektowania sieci teleinformatycznych, zaplecze naukowe, dostęp do ekspertów, analiz oraz bieżących opracowań naukowych w celu zapewnienia najwyższej jakości realizowanych usług oraz dokumentacji projektu,
 • doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami z dziedzin objętych projektem,
 • potwierdzoną znajomość metodyki prowadzenia projektów oraz kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów dotyczących rozwiązań transmisji danych i dostępu do Internetu,
 • kilkuletnie doświadczenie w zakresie realizacji usług transmisji danych dla użytkowników końcowych, jak również w zakresie tworzenia procesów realizacji usług, zapewnienia obsługi i administracji usługami transmisji danych oraz dostępu do Internetu,
 • kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków z UE oraz świadczeniu usług pro-innowacyjnych,
 • współpraca z klastrem na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 • informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne
  i finansowe),
 • zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera,
 • szacunkową wycenę zadań przewidzianych dla partnera,
 • materiały potwierdzające wymagane doświadczenie.

Oczekuje się również, że partner przedstawi rodzaj i wysokość swoich kosztów ponoszonych w projekcie wraz
z uzasadnieniem.

Oferty przygotowane przez potencjalnych partnerów powinny być zgodne z zasadami realizacji PO IG oraz obowiązującym w tym obszarze stanem prawnym. Informacje dostępne są na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl.

 

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • aktualny statut podmiotu,
 • pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
 • charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner.

 

Przy wyborze partnera oceniane będzie min:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
 • współpraca z Wnioskodawcą w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla partnera,
 • doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

 

Termin składania ofert – do 1 marca 2013 roku. (21 dni od daty ukazania się ogłoszenia). Oferty należy składać
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru 
na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na podany adres:

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4 , 62-700 Turek

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (63) 279 40 74 lub drogą elektroniczną pod adresem: lukasz.mielcarski@gmina.turek.pl

 

 

 

Wójt Gminy Turek

 

/-/Karol Mikołajczyk