Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Ogłoszenie Wójta Gminy Turek - dotyczy projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Turek w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Turek - dotyczy projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Turek w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Turek, dnia 20 kwietnia 2013 r.
 
GKI-GI.602.4.2013
 
 
Na podstawie: art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 199, 1227 ze zm.), w związku z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)
 
 
Wójt Gminy Turek ogłasza o przystąpieniu do opracowania - Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Turek w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 
 

Projekt założeń sporządzany będzie dla obszaru gminy Turek. Dokument określać będzie:
 
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
2) analizę przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej
i paliw gazowych,
3) analizę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i 
energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych  źródłach energii,
4) analizę możliwości wykorzystania energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
5) analizę możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej
w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 
(Dz. U. z 2011, Nr 94, poz. 551),
6)  zakres współpracy z innymi gminami.
 
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy prosimy o składanie wniosków do projektu założeń w terminie do dnia 31 maja 2013 r. do Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, ug@gmina.turek.pl.
 
 
WÓJT
/-/ Karol Mikołajczyk