Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » OGŁOSZENIE Wójta Gminy Turek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów Szadów Pański i Pęcherzew oraz dla części obrębu Kowale Księże

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Turek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów Szadów Pański i Pęcherzew oraz dla części obrębu Kowale Księże

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Turek

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Gminy Turek dla części obrębów Szadów Pański i Pęcherzew oraz dla części obrębu  Kowale Księże

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 647, ze zm.)  i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz  uchwały Rady Gminy Turek Nr VIII/44/11 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże

 

z a w i a d a m i a m

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów Szadów Pański i Pęcherzew oraz dla części obrębu  Kowale Księże wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, obejmujących następujące obszary:

 

§        miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – obszar o powierzchni ok. 94,77 ha,  

§        miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Kowale Księże  – obszar o powierzchni ok. 8,24 ha.

  

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów Szadów Pański i Pęcherzew oraz dla części obrębu  Kowale Księże wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7 lutego 2013 r. do 7 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek  w godzinach od 7:30 do 15:30 pokój Nr 32

·        Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 7 marca 2013r. o godzinie 1600w siedzibie Urzędu  Gminy Turek, ul.Ogrodowa 4, 62-700 Turek (sala narad - pokój nr 29)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Turek z podaniem imienia i nazwiska,
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2013r.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: planowanie@gmina.turek.pl
   w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca2013r.                                                                                                                                

 

                                                          Wójt Gminy Turek

                                                                    / - / Karol Mikołajczyk