Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » OGŁOSZENIE Wójta Gminy Turek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Turek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Turek

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu  Turkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 647, zmiana Dz.U. z 2012r. poz. 951)  i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz  uchwały Rady Gminy Turek Nr VIII/44/11 Rady Gminy Turek z dnia 02 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu  Turkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar o powierzchni 34,61ha.

 

·        Gminy Turek dla części obrębu  Turkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 5 marca 2013r. do 2 kwietnia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek ,ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek  w godzinach od 7:30 do 15:30, pokój nr 32.

·        Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 25 marca 2013r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (sala narad-pokój nr 29) o godzinie 1600.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

          Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Turek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2013r.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: planowanie@gmina.turek.pl   w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2013r.

                                                                                                  

                                                        Wójt Gminy Turek

                                                          /-/ Karol Mikołajczyk