Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

MIESZKAŃCY GMINY TUREK

       Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi. Przedmiotowa informacja podlega corocznej aktualizacji do dnia 31 stycznia danego roku.

       Dlatego też, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. u sołtysa lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 31. Druk formularza można pobrać u sołtysa, ze strony internetowej Urzędu Gminy:


- www.gmina.turek.pl (zakładka Aktualności),


- www.bip.gmina.turek.pl (zakładka KOMUNIKATY),

oraz w siedzibie urzędu, pok. nr 31 lub Centrum Informacji i Obsługi.


       Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.
       Osoby, które złożyły informację o wyrobach zawierających azbest, składają kolejną informację w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia ww. wyrobów.

       Osoby uprawnione, które złożą do Urzędu Gminy Turek wniosek, będą mogły ubiegać się o sfinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2013. O terminie składania wniosków (na odpowiednich formularzach) poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Do pobrania: