Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Wynik otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wynik otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wynik otwartego naboru na partnera w celu wspólnej

realizacji projektu w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

W wyniku ogłoszenia otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Wójt Gminy Turek informuje, że w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Po analizie wymagań postawionych przed oferentami w ogłoszeniu o naborze na partnera, stwierdzono, że Fundacja LEM , ul. Trębacka 4,  00-074 Warszawa ,spełnia wszystkie warunki w nim przewidziane i została wybrana jako partner.

Niniejszym stronami umowy o partnerstwie będą Gmina Turek oraz Fundacja LEM

Zakres zadań partnera dotyczy:

    zidentyfikowania skali problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem,

    zidentyfikowania grupy docelowej spełniającej warunki działania, bariery wykorzystania Internetu na obszarze objętym projektem, korzyści wynikające z udostępnienia Internetu grupie docelowej, technicznych problemów dotarcia do grup docelowych,

    zidentyfikowania uwarunkowań społecznych i organizacyjnych mogących negatywnie wpływać na efektywność projektu i prawidłowość wykorzystania jego efektów oraz sposoby ich eliminacji,

    zapewnienia technicznej możliwości przyłączenia Internetu na obszarze objętym projektem,

    zaproponowania rozwiązania technicznego, które będzie efektywne, dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych obszaru, na którym prowadzony będzie projekt,

    przygotowania efektywnego kosztowo modelu zapewnienia trwałości rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat,

    współpraca przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie, analizy technicznej i finansowej,

    weryfikacji załączników do przygotowanego wniosku z punktu widzenia ich zgodności z programem i wnioskiem,

    aktualizacji statusu złożonego wniosku obejmującej kontakty i redagowanie wyjaśnień kierowanych do instytucji mających wpływ na jego ocenę oraz uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej, w przypadku wezwania do uzupełnienia,

    doradztwa w zakresie wydatkowania środków publicznych (w tym zastosowanie odpowiednich procedur przetargowych) oraz sprawozdawczości związanej z rozliczeniami w ramach instrumentu pomocowego,

    pomocy w rozliczeniu projektu, weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej i przygotowania do kontroli powykonawczej,

    zapewnienia kontaktu i współpracy pomiędzy grupą docelową projektu a polskimi przedsiębiorstwami.

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk