Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Cisew

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Cisew

                                                                                     Turek, dnia 29 marca 2012 r.
GKI-GI.6220.4.2012
 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
       Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227  z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
       że na wniosek Pana Jana Pawlickiego oraz Pana Tomasza Rosiaka prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą JAN-TOM S.C. (adres siedziby: Słodków Kolonia 56c, 62-700 Turek) z dnia 20 marca 2012 r. zostało wszczęte w dniu 20 marca 2012 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Cisew, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 140, 182, 183 i 184 zlokalizowanych w miejscowości Cisew, gmina Turek.
       Obszar oddziaływania ww. przedsięwzięcia obejmuje działki geodezyjne o nr ewidencyjnych: 140, 166/1, 166/2, 171, 172/1, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 191, 194  – obręb Cisew, gmina Turek.
       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 31 w godz. od 7:30 do 15:30.
       Sprawę prowadzi: Justyna Górska-Czekała, tel. (063) 279 40 73.
 
                                                                                              Z up. Wójta Gminy
                                                                                                 INSPEKTOR
                                                                                      /-/ Justyna Górska-Czekała