Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Konkursy i nabory

Konkursy i nabory

Informacja o wynikach naboru
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (14/05/2018 09:33:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (14/05/2018 09:33:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (14/05/2018 09:33:47)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (08/05/2018 09:02:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (08/05/2018 09:02:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (08/05/2018 09:07:42)
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2018
Wójta Gminy Turek z dnia 18.04.2018 r.


Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek


2. Stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych


3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f) wykształcenie wyższe,

g) prawo jazdy kat. B.

h) minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej w księgowości lub referacie finansowym.


4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w wykonywaniu zakresu zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

d) kreatywność i samodzielność w działaniu,

e) odpowiedzialność,

f) dyspozycyjność,

g) odporność na stres,

h) wysoka kultura osobista,

i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

- Ustawa o samorządzie gminnym,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ordynacja podatkowa,
- Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

j) ogólna znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług oraz programu „Jednolity Plik Kontrolny" vat.


5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. komputerowe i ręczne prowadzenie kont szczegółowych ksiąg pomocniczych dla osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

2. komputerowe prowadzenie kont szczegółowych ksiąg pomocniczych dla osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

3. obsługa programu komputerowego WIP w zakresie księgowości podatkowej z praktycznym wykorzystaniem ich możliwości.

4. bieżące i rzetelne księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków.

5. sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników.

6. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do windykacji podatków, polegających na wystawieniu upomnień dla zaległości podatkowych niezwłocznie po każdej racie podatku, a następnie wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do egzekucji do urzędów skarbowych.

7. prowadzenie rejestru upomnień dla zaległości podatkowych.

8. prowadzenie rejestru tytułów wykonawczych kierowanych do urzędów skarbowych.

9. systematyczne rozliczanie zaległości podatkowych oraz niedopuszczanie do przedawnień poprzez stosowanie środków zaradczych w postaci wpisu na hipotekę lub zastawu skarbowego.

10. wystawianie decyzji o wygaśnięciu zaległości podatkowych w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

11. przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów po każdej racie podatków z tytułu pobranych przez nich wpłat.

12. uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i dokonywanie zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy urzędu.

13. przygotowywanie decyzji o zarachowaniu wpłat, przerachowaniu lub zwrocie nadpłaty.

14. kwartalne sporządzanie bilansu polegającego na uzgodnieniu przypisów, odpisów, nadpłat oraz wpłat podatków w celu sporządzenia kwartalnego sprawozdania o dochodach budżetowych.

15. rozliczanie bloczków opłaty targowej.

16. kontrola przestrzegania decyzji warunkowych np. odroczenia płatności, rozłożenia na raty.

17. terminowe rozliczanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

18. uzgadnianie kont szczegółowych z zakresu podatków z kontami ksiąg pomocniczych prowadzonych przez stanowisko ds. księgowości budżetowej.

19. współpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatków i opłat.

20. współpraca z Urzędem Skarbowym.

21. ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenie stanu zaległości podatkowych oraz wydawanie zaświadczeń w powyższych sprawach.

22. prowadzenie kont szczegółowych w postaci kart kontowych dla dochodów z tytułu: dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za najem i dzierżawy nieruchomości będących własnością gminy, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność gminy, sprzedaży mienia komunalnego oraz opłaty eksploatacyjnej.

23. dokonywanie wymiaru podatków od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

24. prowadzenie ewidencji podatników obejmujących dane niezbędne do naliczenia podatku od środków transportowych oraz bieżąca ich aktualizacja.

25. przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatku leśnym, ustawie ordynacja podatkowa oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także innych przepisach wynikających z zakresu czynności.

26. potwierdzanie rachunków wynikających z inkasa z tytułu podatków i opłat lokalnych, kosztów egzekucyjnych.

27. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy.

28. prowadzenie ewidencji środków trwałych.

29. pomoc przy prowadzeniu ewidencji VAT, sporządzaniu deklaracji i jednolitych plików kontrolnych, wystawianiu faktur.

30. wykonywanie zadań obronnych.


6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) podstawa nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę na czas określony,

b) wymiar czasu pracy - pełen etat (40 godz. tygodniowo).


7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.


8. Wymagane dokumenty.

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b) list motywacyjny,

c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy),

f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182
ze zm.).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.


9. Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 4 maja 2018 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:


I etap w dniu 8 maja 2018r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 10 maja 2018r. - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Turek jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.


Wójt Gminy Turek

/-/ Karol MikołajczykPliki do pobrania:

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Rezler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (19/04/2018 11:07:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (19/04/2018 11:07:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (19/04/2018 11:08:51)
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (17/05/2017 08:51:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (17/05/2017 08:51:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (17/05/2017 08:53:25)
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (17/05/2017 08:45:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (17/05/2017 08:45:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (17/05/2017 08:48:48)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2017
Wójta Gminy Turek z dnia 25.04.2017 r.


Wójt Gminy Turek

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

2. Stanowisko urzędnicze ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) prawo jazdy kat. B.
g) minimum trzyletni staż pracy w administracji samorządowej.

4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w wykonywaniu zakresu zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
d) kreatywność i samodzielność w działaniu,
e) odpowiedzialność,
f) dyspozycyjność,
g) odporność na stres,
h) wysoka kultura osobista,
i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
- ustawy o rachunkowości,
- ustawy ordynacja podatkowa,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- kodeksu postepowania administracyjnego.

5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) komputerowe prowadzenie kont szczegółowych ksiąg pomocniczych dla osób fizycznych i prawnych innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) obsługa programu komputerowego WIP w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
c) księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
d) podejmowanie czynności zmierzających do windykacji opłat;
e) współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami komunalnymi;
f) prowadzenie spraw dotyczących wyrobów zawierających azbest,
g) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych,
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
a) podstawa nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę,
b) wymiar czasu pracy - pełen etat (40 godz. tygodniowo).

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty.

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy) ,
f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182
ze zm.).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 5 maja 2017 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 8 maja 2017 r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 9 maja 2017 r. - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Turek jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk


 Pliki do pobrania:
 1. Oświadczenie o karalności.doc
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.doc
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia.doc
 5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (25/04/2017 12:01:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (25/04/2017 13:12:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (25/04/2017 13:12:37)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2017
Wójta Gminy Turek z dnia 25.04.2017 r.Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

2. Stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji

3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) prawo jazdy kat. B.
g) minimum trzyletni staż pracy w administracji samorządowej.

4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w wykonywaniu zakresu zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
d) kreatywność i samodzielność w działaniu,
e) odpowiedzialność,
f) dyspozycyjność,
g) odporność na stres,
h) wysoka kultura osobista,
i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
- prawa budowlanego,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- kodeksu postepowania administracyjnego.

5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych i budowli (innych niż liniowe), obiektów małej architektury,
b) przygotowywanie i nadzór nad przebiegiem postępowań udzielanych w trybach ustawy pzp na danym stanowisku,
c) udział w powoływanych przez Wójta komisjach przetargowych,
d) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez gminę środków pozabudżetowych na realizację budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
e) sporządzanie i rozliczanie wniosków przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych i funduszy krajowych na prowadzone inwestycje,
f) sporządzanie wniosków i rozliczanie kredytów i pożyczek na cele inwestycyjne,
g) kontrola przestrzegania prawidłowego utrzymania i serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością gminy,
h) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji inwestycji,

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) podstawa nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę,
b) wymiar czasu pracy - pełen etat (40 godz. tygodniowo).

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty.

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy) ,
f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 5 maja 2017 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 8 maja 2017 r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 9 maja 2017 r. - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Turek jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk


 Pliki do pobrania:
 1. Oświadczenie o karalności.doc
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.doc
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia.doc
 5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (25/04/2017 11:39:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (25/04/2017 13:12:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (25/04/2017 13:12:04)
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (21/03/2017 12:34:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (21/03/2017 12:34:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (21/03/2017 12:35:33)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (07/03/2017 13:43:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (07/03/2017 13:43:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (07/03/2017 13:44:34)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2017
Wójta Gminy Turek z dnia 20.02.2017 r.


Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. infrastruktury technicznej

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

2. Stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej

3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) prawo jazdy kat. B.

4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w wykonywaniu zakresu zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
d) kreatywność i samodzielność w działaniu,
e) odpowiedzialność,
f) dyspozycyjność,
g) odporność na stres,
h) wysoka kultura osobista,
i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

- prawa budowlanego,
- ustawy o drogach publicznych,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
- prawo geologiczne i górnicze,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- kodeks postepowania administracyjnego.

5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie i przygotowanie spraw związanych z inwestycjami oświetleniowymi,
b) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
c) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, eksploatacją oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych,
d) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
e) rozliczanie i egzekwowanie należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
f) sporządzanie przypisu należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia w pasie drogowym oraz windykacja należności z tego tytułu,
g) koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych organizacji ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drogach, oznakowania dróg i ulic oraz utrzymania wiat przystankowych,
h) zimowe utrzymanie dróg,
i) przygotowywanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji i remontów
w zakresie wodociągów i kanalizacji,
j) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
k) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo wodne z wyłączeniem spraw dotyczących melioracji wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą,
l) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
m) nadzór nad pracami wykonywanymi przez robotników zatrudnionych
w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w celu wykonywania zadań realizowanych na stanowisku,
n) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu,
o) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracy.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) podstawa nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę na czas określony,
b) wymiar czasu pracy - pełen etat (40 godz. tygodniowo).

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty.

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy) ,
f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 3 marca 2017 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 6 marca 2017 r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 7 marca 2017 r. - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Turek jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 


Pliki do pobrania:

 1. Oświadczenie o karalności.doc
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.doc
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia.doc
 5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (20/02/2017 15:18:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2017 15:18:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/02/2017 15:28:19)
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (20/05/2015 09:05:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/05/2015 09:05:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/05/2015 09:06:08)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2015
Wójta Gminy Turek z dnia 28-04-2015 r.

 


Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. infrastruktury technicznej


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek


2. Stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej


3. Wymagania niezbędne:


a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) prawo jazdy kat. B.


4. Wymagania dodatkowe:


a) doświadczenie w wykonywaniu zakresu zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
d) kreatywność i samodzielność w działaniu,
e) odpowiedzialność,
f) dyspozycyjność,
g) odporność na stres,
h) wysoka kultura osobista,
i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
- prawa budowlanego,
- ustawy o drogach publicznych,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
- prawo geologiczne i górnicze,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- kodeks postepowania administracyjnego.


5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie i przygotowanie spraw związanych z inwestycjami oświetleniowymi,
b) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
c) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, eksploatacją oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych,
d) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
e) rozliczanie i egzekwowanie należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
f) sporządzanie przypisu należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia w pasie drogowym oraz windykacja należności z tego tytułu,
g) koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych organizacji ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drogach, oznakowania dróg i ulic oraz utrzymania wiat przystankowych,
h) zimowe utrzymanie dróg,
i) przygotowywanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji i remontów
w zakresie wodociągów i kanalizacji,
j) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
k) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo wodne z wyłączeniem spraw dotyczących melioracji wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą,
l) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
m) nadzór nad pracami wykonywanymi przez robotników zatrudnionych
w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w celu wykonywania zadań realizowanych na stanowisku,
n) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu,
o) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracy.


6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) wymiar czasu pracy - pełen etat (40 godz. tygodniowo).


7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.


8. Wymagane dokumenty.

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy) ,
f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.


9. Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 8 maja 2015 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 11 maja 2015 r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 12 maja 2015 r. - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Turek jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.


Pliki do pobrania:
 1. Oświadczenie o karalności
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia
 5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (28/04/2015 13:44:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (28/04/2015 13:45:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (28/04/2015 13:46:47)
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (28/04/2015 13:23:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (28/04/2015 13:23:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (28/04/2015 13:23:37)
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Turek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (17/04/2015 07:42:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (17/04/2015 07:42:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (17/04/2015 07:43:36)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2015
Wójta Gminy Turek z dnia 07-04-2015 r.Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. infrastruktury technicznej


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek


2. Stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub inżynierii środowiska pierwszego lub drugiego stopnia w rozumienie przepisów o szkolnictwie wyższym i 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
g) prawo jazdy kat. B.


4. Wymagania dodatkowe:


a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
c) kreatywność i samodzielność w działaniu,
d) odpowiedzialność,
e) dyspozycyjność,
f) odporność na stres,
g) wysoka kultura osobista,
h) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
- prawa budowlanego,
- ustawy o drogach publicznych,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
- prawo geologiczne i górnicze,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- kodeks postepowania administracyjnego.


5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


a) prowadzenie i przygotowanie spraw związanych z inwestycjami oświetleniowymi,
b) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
c) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, eksploatacją oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych,
d) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
e) rozliczanie i egzekwowanie należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
f) sporządzanie przypisu należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia w pasie drogowym oraz windykacja należności z tego tytułu,
g) koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych organizacji ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drogach, oznakowania dróg i ulic oraz utrzymania wiat przystankowych,
h) zimowe utrzymanie dróg,
i) przygotowywanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji i remontów
w zakresie wodociągów i kanalizacji,
j) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
k) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo wodne z wyłączeniem spraw dotyczących melioracji wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą,
l) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
m) nadzór nad pracami wykonywanymi przez robotników zatrudnionych
w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w celu wykonywania zadań realizowanych na stanowisku,
n) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu,
o) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracy.


6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) podstawa nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę na czas określony,
b) wymiar czasu pracy - pełen etat (40 godz. tygodniowo).


7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.


8. Wymagane dokumenty.


a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy) ,
f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.


9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:


I etap w dniu 27 kwietnia 2015 r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 28 kwietnia 2015 r.
- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Turek jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk


Pliki do pobrania:
 1. Oświadczenie o karalności
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia
 5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (10/04/2015 15:12:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (10/04/2015 15:13:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (10/04/2015 15:15:46)
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Turek
                                                                                                                   Załącznik nr 2
                                                                                                                   do Zarządzenia nr 21/2015

                                                                                                                   Wójta Gminy Turek z dnia 01-04-2015 r.

Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 Sekretarza Gminy Turek

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek  ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

2. Stanowisko urzędnicze kierownicze: Sekretarz Gminy

3. Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie,    

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,                         

d)  nieposzlakowana opinia,

e)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugie stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

g) co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.), w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. 

4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy na podobnym lub takim samym stanowisku, o jakie ubiega się kandydat

b) umiejętność pracy w zespole,

c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

d) kreatywność i samodzielność w działaniu,

e) odpowiedzialność,

f)  dyspozycyjność,

g) odporność na stres,

h) wysoka kultura osobista,

i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

   - ustawy o samorządzie gminnym,

   - ustawy o pracownikach samorządowych,

   - ustawy o finansach publicznych,

5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

5.1Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a  w szczególności:

a)    opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,

b)    opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy,

c)  nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

d)    przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

e)    nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,

f)      planowanie, koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

g)    koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

h)    nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

i)       przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

j)      przeglądanie i dekretowanie korespondencji,

k)     wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

5.2 Nadzorowanie zadań:

a)    organizacyjnych i kadrowych,

b)    Centrum Informacji i Obsługi,

c)     obsługi rady i jej organów,

d)    ewidencji ludności i spraw obywatelskich,

e)    gospodarki przestrzennej,

f)      oświetlenia ulicznego,

g)    informatyki.   

5.3 Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznych.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) podstawa nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy – pełen etat (40 godz. tygodniowo).

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

8.  Wymagane dokumenty.

a)    życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej  (CV),

b)    list motywacyjny,

c)     wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia  o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy) ,

f)      kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

g)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

h)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

i)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

j)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy”  osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 13 kwietnia  2015 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 14 kwietnia  2015 r.otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 15 kwietnia 2015 r. – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi  do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Turek jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

                                                                                                               Wójt Gminy Turek

                                                                                                              /-/ Karol Mikołajczyk

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie o karalności

2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia

5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Gabriela Kolenda (01/04/2015 09:02:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Gabriela Kolenda (01/04/2015 09:21:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Gabriela Kolenda (01/04/2015 09:20:01)
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (29/07/2014 10:05:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (29/07/2014 10:05:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (29/07/2014 10:06:20)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Gabriela Kolenda (22/07/2014 10:46:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Gabriela Kolenda (22/07/2014 10:46:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Gabriela Kolenda (22/07/2014 10:46:00)
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2014
Wójta Gminy Turek z dnia 02 lipca 2014 r.

 

Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych
 
 

 

Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy
Ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
tel. 063 279-40-60

 

Określenie stanowiska urzędniczego
ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych

 

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa, architektury lub kierunków pokrewnych,
2. minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
3. dobra znajomość ustaw niezbędnych do wypełniania obowiązków na stanowisku w szczególności: ustawy prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o drogach publicznych,
4. umiejętność pracy samodzielnie i w zespole,
5. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
6. kreatywność i wysoka kultura osobista,
7. operatywność i komunikatywność,
8. umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość standardowych aplikacji Windows,
9. prawo jazdy kat. B.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. przygotowywanie i prowadzenie remontów i inwestycji budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnych i obiektów kubaturowych,
2. projektowanie przebiegu dróg oraz ich budowa,
3. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
4. współpraca ze stanowiskami w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5. udzielanie stanowiskom pracy porad w zakresie:
- obowiązków zamawiającego, związanych z udzieleniem zamówienia,
-  organizacji i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
6. udział w powoływanych przez Wójta komisjach przetargowych,

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
2. Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
3. Praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy,
4. Bezpośredni kontakt z klientem,
5. Czas pracy- pełny wymiar tj. 40 godzin tygodniowo.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Turek w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami),

 

Dodatkowe dokumenty:
1. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pok. nr 20) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Turek" w terminie do 21 lipca 2014 r.
Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Sylwestrzak numer telefonu: (063) 279-40-64
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Turek po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:
Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia ww. rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.turek.pl. oraz na tablicy informacyjnej.
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.


Pliki do pobrania:

 1. Oświadczenie o karalności
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (11/07/2014 11:19:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (11/07/2014 11:19:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (15/07/2014 08:16:35)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Turek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Gabriela Kolenda (14/04/2011 13:11:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Gabriela Kolenda (15/04/2011 10:06:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Gabriela Kolenda (15/04/2011 10:06:24)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Józefowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Józefowicz (07/04/2011 14:21:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Józefowicz (07/04/2011 14:22:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Józefowicz (07/04/2011 14:21:22)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy w Urzędzie Gminy Turek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Józefowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Józefowicz (04/04/2011 11:51:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Józefowicz (04/04/2011 11:51:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Józefowicz (04/04/2011 11:51:01)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7/2011
Wójta Gminy Turek
z dnia 25 marca  2011 r.
 

Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych

 
 
Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
tel. 063 279-40-60
 
 
Określenie stanowiska urzędniczego

ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych
 
 
Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 
 
Wymagania dodatkowe:

1. wykształcenie wyższe  techniczne w zakresie budownictwa, architektury lub kierunków pokrewnych,
2. minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
3. dobra znajomość ustaw niezbędnych do wypełniania  obowiązków na stanowisku w szczególności: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o drogach, 
4. umiejętność pracy  samodzielnie i w zespole,
5. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
6. kreatywność i wysoka kultura osobista,
7. operatywność i komunikatywność,
8. umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość standardowych aplikacji Windows,
9. prawo jazdy kat. B.
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowywanie i prowadzenie remontów i inwestycji budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnych i obiektów kubaturowych,
2. prowadzenie i przygotowywanie spraw związanych z inwestycjami oświetleniowymi,
3. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk   organów     Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
4. projektowanie przebiegu dróg oraz ich budową,
5. budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi gminami składowisk odpadów komunalnych i obiektów odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów,
6. ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
10. współpraca ze stanowiskami w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
11. udzielanie stanowiskom pracy porad w zakresie:
- obowiązków zamawiającego, związanych z udzieleniem zamówienia,
- organizacji i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
12. udział w powoływanych przez Wójta komisjach przetargowych,
 

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających  wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6. oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie kandydata  stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 
 
Dodatkowe dokumenty:
 
1. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe umiejętności.
 
 
Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pok. nr 20) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  z dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Turek"  w terminie do dnia  6 kwietnia 2011 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Sylwestrzak numer telefonu:  (063) 279-40-60

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Turek po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Informacje dodatkowe:

Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie  przeprowadzenia ww. rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja  o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.turek.pl.  oraz na tablicy informacyjnej.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy i oświadczenia  powinny być własnoręcznie podpisane.
 
 
                                                                                             Wójt
                                                                               /-/ Karol Mikołajczyk
 
 
 
Pliki do pobrania:
 1. Oświadczenie o karalności
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (28/03/2011 08:04:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (28/03/2011 08:15:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (28/03/2011 08:15:17)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko urzędnicze ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (25/02/2011 13:33:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (25/02/2011 15:15:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (25/02/2011 15:15:24)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy
 
Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy
 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
tel. 63 279-40-60
 
 
Określenie stanowiska urzędniczego

ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy
 
 
Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,
2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 
 
Wymagania dodatkowe:

1. wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze,
2. posiadanie wiedzy  oraz  doświadczenia zawodowego  w zakresie  pozyskiwania funduszy pozabudżetowych,
3. dobra znajomość ustaw niezbędnych do wypełniania  obowiązków na stanowisku w szczególności: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
4. umiejętność pracy  samodzielnie i w zespole,
5. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
6. kreatywność i wysoka kultura osobista,
7. operatywność i komunikatywność,
8.  umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość standardowych aplikacji Windows,
9. prawo jazdy kat. B.
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. opracowywanie programów  rozwoju gospodarczo - społecznego, w tym  wykonywanie prac  studialnych i prognostycznych,
2. analizowanie i diagnozowanie zjawisk gospodarczych, społecznych z  uwzględnieniem sytuacji bezrobocia, występujących na obszarze gminy Turek i gmin sąsiednich,
3. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
4. kreowanie rozwoju gminy i jej promocja na zewnątrz,
5. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą i organizacjami pozarządowymi,
6. przygotowywanie i prowadzenie remontów i inwestycji budowlanych w tym  kanalizacyjnych,
7. przygotowywanie i koordynowanie projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz działania związane z aktywizacja lokalnej społeczności,
8. przygotowywanie wniosków o przyznanie funduszy pomocowych i współpraca  w tym zakresie ze wszystkimi stanowiskami pracy,
9. koordynacja  w zakresie terminowego rozliczania zadań współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz innych dostępnych źródeł finansowania,
10. udzielanie pomocy poszczególnym stanowiskom pracy w zakresie przeprowadzania zamówień publicznych,
11. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.
 

Wymagane dokumenty:
 
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających  wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6. oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie kandydata  stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
 
 
Dodatkowe dokumenty:

1. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe umiejętności.
 
 
Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pok. nr 20) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  z dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy w Urzędzie Gminy Turek"  w terminie do dnia 24 lutego 2011 r.
 
 
Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Sylwestrzak numer telefonu: (63) 279-40-60
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Turek po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Informacje dodatkowe:
 
Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie  przeprowadzenia ww. rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.turek.pl  oraz na tablicy informacyjnej.
 
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy i oświadczenia  powinny być własnoręcznie podpisane.                                
 
 
                                                                                      Wójt
                                                                          /-/ Karol Mikołajczyk
 
 
       
                                               
Pliki do pobrania:


 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Sylwestrzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (14/02/2011 14:58:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (14/02/2011 14:59:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (14/02/2011 14:58:45)