Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Ochrona środowiska » Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Lista wiadomości
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie
dotyczy utrzymania w mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego "Słodków Kolonia" na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 92/2 w obrębie Słodków Kolonia.
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego
o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów Programów ochrony powietrza
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie części lasu na pow. 0,27 ha, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na dz. nr 128, obręb Dzierżązna, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2018 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 44339/63159 PKO_TUREK_KOWALE KSIĘŻE, na działce o nr ewid. 554/6 obręb Kowale Księże, gmina Turek
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny na działce nr 85/17 obręb Turkowice, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 12 lipca 2018 r.
dotyczy postepowania administracyjnego wszczętego w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S.A. nr 44339/63159 PKO_TUREK_KOWALE KSIĘŻE, na działce o nr ewid. 554/6 obręb 0010 Kowale Księże, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z 18 czerwca 2018 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 44339/63159 PKO_TUREK _KOWALE KSIĘŻE, na działce o nr ewid. 554/6 obręb Kowale Księże, gmina Turek".
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek
o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania - aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Turek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r. oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Turek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r.
JAKOŚĆ POWIETRZA TO JAKOŚĆ ŻYCIA
PORADNIKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 października 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce o numerze ewidencyjnym 306, obręb Kalinowa, gmina Turek"
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
dotyczy zmiany sposobu informowania stron postępowania w czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20
Obwieszczenie Starosty Tureckiego
dotyczy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na pomieszczenia stacji demontażu pojazdów oraz budowie wiaty na działce o nr ewid. 299 w miejscowości Dzierżązna
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny o pow. 0,18 ha na działce nr ewid. 189 oraz o pow. 0,17 ha na działce nr ewid. 192, obręb Dzierżązna, gm. Turek".pdf
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 lipca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce 200/9, obręb Żuki, gmina Turek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Punkt przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Dzierżązna, gmina Turek".
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 21 listopada 2016 r.
dotyczy wniosku sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej na odcinku Obrzębin - Słodków Kolonia - Etap I, II, III, IV".
OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU i UMORZENIU POSTĘPOWANIA
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie linii napowietrznej WN 110 kV relacji Adamów - Janiszew polegającej na wymianie przewodów roboczych na 3xAFLS 10-240 mm2 i dostosowaniu do temperatury projektowej +80 st. C".
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. Mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową, realizowanego na działce o nr ewid. 179/3 obręb Obrzębin, gmina Turek."
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 lutego 2016 r.
dotyczy wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki.
Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z 01 lutego 2016 r.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin-Smaszew-Wrząca na odcinku Piętno-Wrząca o długości 5,070 km, od 13+142 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488 Grzymiszew-Piętno-Malanów w m. Piętno.
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 stycznia 2016 r.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin-Smaszew-Wrząca na odcinku Piętno-Wrząca o długości 5,070 km, od 13+142 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488 Grzymiszew-Piętno-Malanów w m. Piętno.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 14 stycznia 2016 r.
dotyczy wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 238 obręb Turkowice, gmina Turek.
Obwieszczanie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 173/2 i 174/2 obręb Kalinowa, gmina Turek.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 238 obręb Turkowice, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2015 r.
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 grudnia 2015 r.
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce nr 270 , obręb Budy Słodkowskie, gmina Turek.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 13 listopada 2015 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin-Smaszew-Wrząca na odcinku Piętno-Wrząca o długości 5,070 km, od 13+142 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488 Grzymiszew-Piętno-Malanów w m. Piętno.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mlecznego na działce o nr ewid. 22/1 obręb Wietchinin, gmina Turek.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory dla bydła opasowego na działce o nr ewid. 274 obręb Wietchinin, gmina Turek.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 października 2015 r.
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, na dz. nr282, obręb Chlebów, gmina Turek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową, realizowanego na działkach o nr ewid. 203/27 i 203/2 obręb Grabieniec, gmina Turek.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu „Punktu zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Żuki, gm. Turek na działce o numerze ewidencyjnym 92".
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Dzierżązna w obrębie POLA C, na działkach o nr ewid. 134/1, 134/2, 135/1 oraz 135/3 obręb Dzierżązna, gmina Turek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła opasowego na działce o nr ewid. 274 obręb Wietchinin, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 29 lipca 2015 r.
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża „Dzierżązna VIII" na działkach o nr ewid. 9/1 i 10/1 obręb Dzierżązna, gmina Turek.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115, obręb Wietchinin"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o nr ewid. 40/8 obręb Warenka, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 22 września 2014 r.
dotyczy zawiadomienia o wniesieniu odwołania od decyzji znak: GKI-GI.6220.11.2012 z dnia 4 września 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115, obręb Wietchinin"
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 11 września 2014 r.
dotyczy zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", polegającego na: budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 04 września 2014 r.
dotyczy zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegeim kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin".pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin"
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2014 r. - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin"
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2014 r.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115, obręb Wietchinin"
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 01 lipca 2014 r.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięzięcia pn. „Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", polegającego na: budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 czerwca 2014 r.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin"
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2014 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni samochodowej na działce o nr ewid. 97/2 obręb Grabieniec, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2014 r.
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Dzierżązna VIII" na działce o nr ewid.9/1 obręb Dzierżązna, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 maja 2014 r.
dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew”
Postanowienie Wójta Gminy Turek z dnia 12 maja 2014 r.
dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew”
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.04.2014 r.
- dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek
- zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin”.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o nr ewid. 79/6 obręb Obrzębin, gmina Turek.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05.03.2014 r.
- dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28.01.2014 r.
- dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych, na działce o nr ewid. 115, obręb Wietchinin, gm. Turek, powiat turecki, woj. wielkopolskie.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2014 r.
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach celem uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o nr ewid. 79/6 obręb Obrzębin, gmina Turek.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Obrzębin, etap I, na działkach: 97/2, 96/6, 98/1, 100/5, 113/4, 114/1, 116/8, 118/4, 124/6, 127/13, 128/3, 131/10, 139, 141, 260, 261, 284, 140, 265, 116/19, 278, 279, 94/1, 94/2, 94/9, 95/4, 95/5, 95/7, 96/7, 97/4, 100/3, 100/4, 100/5, 135/1, 264, 280, 94/6, 127/15, 263 obręb Obrzębin, gmina Turek, 25, 34/22, 22/1 obręb Turek C, gmina miejska Turek.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania
dotyczy przedsięwzięcia „Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", polegającego na: budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew.
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
dotyczy „Budowy jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek - dot. rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin”.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
- dotyczy przedsięwzięcia pn. "Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", obręb Kalinowa, Gmina Turek
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na dz. ewid. 1/1 obręb Warenka, gmina Turek.
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI - dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Ciseww, gmina Turek
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Cisew, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 140, 182, 183 i 184 zlokalizowanych w miejscowości Cisew, gmina Turek.
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla przedsiębiorstwa "Sintur" Sp. z o.o. Zakładu Pracy Chronionej, z siedzibą w Szadowie Pańskim 34, 62-700 Turek, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
O B W I E S Z C Z E N I E
z a w i a d a m i a m że w dniu 13 października 2009 r. Wójt Gminy Turek wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi gminnej w miejscowości Chlebów" o długości 500 m na działkach o nr ew.
O B W I E S Z C Z E N I E
z a w i a d a m i a m że w dniu 12 października 2009 r. Wójt Gminy Turek wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie"