Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Ochrona środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Czystsze powietrze - informacja dla mieszkańców
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (14/11/2016 11:30:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (14/11/2016 11:30:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (14/11/2016 11:31:39)
UCHWAŁA NR XIII/56/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r.


Uchwała NR XIII/56/15
Rady Gminy Turek

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turek”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wdrożenia „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turek”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (12/10/2015 14:41:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (12/10/2015 14:41:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (12/10/2015 14:41:54)
Plan Gospodarki NiskoemisyjnejProjekt „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej

dla terenu sześciu gmin powiatu tureckiego:

Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów"
 jest współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności
 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekt jest realizowany przez Powiat Turecki-Lidera

 oraz 6 samorządów gminnych - partnerów projektu
(Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów).

Wykonawcą opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej jest firma NUVARRO.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się m.in. do osiągnięcia celów określonych
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 roku, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.


Opracowanie planu zostało skoncentrowane na:
 • działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby
 • poprawie efektywności energetycznej
 • wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
 • współuczestnictwie podmiotów będących producentami/odbiorcami energii
 • obszarach, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej
 • wspieraniu produktów i usług efektywnych energetycznie
 • działaniach mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii
 • spójności z nowo utworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe
 
Udział i zaangażowanie lokalnej społeczności umożliwi władzom samorządowym podjęcie działań związanych z lepszym zarządzaniem energią elektryczną i cieplną, ograniczeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zwiększeniem świadomości mieszkańców poprzez prowadzenie działań ekologicznych.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Furmańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (07/05/2015 10:50:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (07/05/2015 11:00:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (07/05/2015 11:03:19)
Ankieta

Informujemy, że GMINA TUREK przystąpiła do realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla sześciu gmin powiatu tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów".

Powyższy dokument ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy, jak również pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

W przyszłości dzięki temu opracowaniu zarówno instytucje jak i mieszkańcy Gminy będą mogli uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z zastosowaniem technologii ograniczających emisję i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, m.in.:

 • termomodernizację budynków,
 •  montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, 
 • budowę obiektów pasywnych/energooszczędnych, 
 • wymianę urządzeń na energooszczędne.


Zwracamy się z prośbą do mieszańców Gminy oraz Przedsiębiorców
o współpracę przy tworzeniu ww. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
i wypełnienie poniższej ankiety:

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY - pobierz


ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - pobierz


Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: srodowisko@gmina.turek.pl lub dostarczyć do sołtysa lub siedziby tut. Urzędu, Centrum Informacji i Obsługi (parter), w godz. 7:30 do 15:30.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Furmańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (07/05/2015 09:29:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (07/05/2015 10:30:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (07/05/2015 11:04:18)