Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » 2018 rok

Lista wiadomości
Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
dotyczy "Nieodpłatnego przekazania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Turek"
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Turek
UCHWAŁA NR XL/237/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok”.