Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Organy władzy publicznej » Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje z 27 marca 2019 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (28/03/2019 13:24:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (28/03/2019 13:25:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (28/03/2019 13:25:41)
Interpelacje z 20 grudnia 2018 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (27/12/2018 08:12:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (18/02/2019 10:30:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (28/03/2019 13:22:31)
Wzór interpelacji/zapytania radnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (18/02/2019 10:32:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (18/02/2019 11:18:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (18/02/2019 11:18:25)
Interpelacje i zapytania radnych

Zgodnie z art. 24 ust. 3-7 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.):

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (27/12/2018 08:11:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (18/02/2019 10:12:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (18/02/2019 10:32:53)