Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Petycje » 2017 rok

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach za rok 2017

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach za rok 2017

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U.2018 poz.870 ) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji:

Lp.

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji


1.

1

Petycja w sprawie przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017.

Szkoły podstawowe położone na terenie Gminy Turek nie dysponują terenem pod zabudowę (nie mniejszym niż 400 m2), w związku z tym Gmina Turek nie przystąpiła do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA”.

2.

1

Petycja w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Szadów Księży

Dokonano rozpatrzenia petycji na posiedzeniach komisji Rady Gminy Turek.

Udzielono odpowiedzi wnioskodawcy.

Nie zaplanowano w budżecie Gminy Turek na 2018 rok zadania budowy nowego lokalu na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Szadów Księży.

3. 

1

Petycja w sprawie dokonania wewnętrznej analizy kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Petycja została przesłana do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.

Dyrektorzy w/w szkół dokonali analizy kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych – w 4 szkołach zapewniono dzieciom stały i bezpłatny dostęp do wody pitnej, w 2 szkołach rozpoczęto działania, których efektem będzie zapewnienie dzieciom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej.

4. 

1

Petycja w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Korytków

Udzielono odpowiedzi wnioskodawcy.

W budżecie Gminy Turek nie zaplanowano środków finansowych na realizację wnioskowanej inwestycji. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (27/06/2018 14:27:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (27/06/2018 14:35:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (27/06/2018 15:14:42)
Lista wiadomości